รับ 2 เด้งได้มั้ย!! เช็คเงื่อนไข เงินอุดหนุนบุตร-เงินสงเคราะห์บุตร รวม 1,400 บาทต่อเดือน ได้ที่นี่

เช็คเงื่อนไข เงินอุดหนุนบุตร-เงินสงเคราะห์บุตร รวมจำนวน 1,400 บาทต่อเดือน ใครมีสิทธิ์รับเงินทั้ง 2 เด้งได้บ้าง เช็คสิทธิ์ได้ที่นี่

เงินสงเคราะห์บุตร

เป็นของกองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่จะให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนวันที่จะได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป ซึ่งจะได้รับ 800 บาทต่อเดือน

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานดูแลหลัก โดยจะให้สิทธิ์กับเด็กที่อยู่กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี และไม่ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ โดยจะได้รับเดือนละ 600 บาท

ประกันสังคม “เงินสงเคราะห์งบุตร-เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” สามารถรับทั้ง 2 อย่างได้หรือเปล่า?

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน และมีบุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ อีกทั้งยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หากผู้ประกันตนอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ด้วย

ดังนั้น ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือทั้ง 2 ทาง คือ เงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รวมแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,400 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมีดังนี้

– เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
– เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป จนครบ 6 ปี
– อยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย
– มีสัญชาติไทย
– พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
– ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

– สัญชาติไทย
– เป็นคนที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
– เด็กแรกเกิดต้องอยู่รวมอยู่ด้วย
– อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี)
– มีประกันสังคม หรือไม่มีก็สามารถลงทะเบียนได้
– รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้

สถานที่ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ที่ไหนบ้าง?

– กรุงเทพฯ : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
– เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
– ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

รายละเอียด ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมมีดังนี้

– ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39
– จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน
– เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
– บุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนได้ง่าย!! ม.33 และ ม.39 เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

ซื้อขายพรบ.รถยนต์ (คลิกเลยที่นี่)

ที่ติด พรบ.รถยนต์ (คลิกเลยที่นี่)

cr : sanook


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ