สมัครง่ายดาย!! วิธีสมัครประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ออนไลน์

วิธีสมัครประกันสังคม มาตรา 39 ผ่านช่องทางออนไลน์สำนักงานประกันสังคม เช็กเลยมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

สำนักงานประกันสังคม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเอกสาร-วิธีการดังนี้

ประกันสังคมมาตรา 39 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)
บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา

วิธีการสมัครประกันสังคม มาตรา 39 แบบออนไลน์

1.ดาวน์โหลดเอกสาร แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)
2.แนบบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีเลขบัตรประชาชนและรูปถ่ายที่ราชการออกให้ พร้อมสำเนา
3.ส่งแบบคำขอและเอกสารการสมัครมาตรา 39 ผ่านช่องทางที่สะดวก
– สมัครทางสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน
– สมัครทางไปรษณีย์ระบบลงทะเบียน
– สมัครทางโทรสาร (FAX)
– สมัครทางออนไลน์ผ่านระบบอีเมลล์
– สมัครทางออนไลน์ผ่านระบบไลน์
4. ตรวจสอบผลการสมัครมาตรา 39 อย่างใกล้ชิด

ประกันสังคมมาตรา 39 จ่ายเท่าไหร่

ประกันสังคมมาตรา 39 จ่ายเดือนละ 432 บาท โดยเป็นเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน คิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (9% x 4,800 = 432)

วิธีจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39

1.จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมแบบส่งเงินสมทบฯ (สปส. 1-11)
2.หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มี 6 ธนาคาร ดังนี้
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

จ่ายด้วยเงินสดที่

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
– จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท สามารถจ่ายเงินสมทบได้ทุกสาขา
– จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ สปส. 1-11 ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่า สั่งจ่าย ตู้ ป.ณ. ใด)
– จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ จะมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
– จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เพย์สบายที่มีสัญลักษณ์ “แจ๋ว” ทุกสาขาทั่วประเทศ จะมีค่าธรรมเนียม 10 บาท

หน้าที่ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39

1.ต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน
2.แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้สำนักงานประกันสังคมดังนี้
– กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ (สปส. 1-34)
– กรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ต้องแจ้งทันทีพร้อมแนบสำเนาหลักฐาน
– กรณีประสงค์ลาออกหรือกลับเข้าทำงานและมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (สปส.1-21)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ