เช็กได้ที่นี่!! ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ไหนบ้าง

เช็กได้ที่นี่ สำหรับใครที่จะยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ไหนบ้าง ต้องทำอย่างไรต่อ เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

หลังจากที่กระทรวงการคลัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางเว็บไซต์ , หน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน และ Call Center ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น โดยมีจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติราว 14.59 ล้านคน จากจำนวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ 22 ล้านคน

โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา กระทรวงการคลังเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 66 ได้ 2 ช่องทางดังนี้

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางเว็บไซต์

ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตน

https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
https://welfare.mof.go.th

ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้เอกสาร โดยสามารถเข้ายื่นอุทธรณ์ทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ทุกวัน

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารกรุงไทยฯ
– ธ.ก.ส.
– สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
– ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
– ศาลาว่าการเมืองพัทยา
– กรณีดำเนินการด้วยตนเองให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

กรณีมอบอำนาจ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ไม่สามารถเดินทางมาอุทธรณ์ได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชน(ผู้ลงทะเบียน)
– หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ