การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครพนักงาน 93 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 93 อัตรา รับสมัคร 8 – 14 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือสาขาการตลาด ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือสาขาการตลาด ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทางบัญชี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากําลัง

2.นักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการบัญชี

3.บุคลากร 5 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ

4.วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 28 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (ระบบไฟฟ้ากําลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากําลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านไมโครโพรเซสเซอร์และการวัดในกระบวนการผลิต) ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลัง (พลังงาน) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน)

5.วิศวกรโยธา 4 จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

6.วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7.บุคลากร 4 จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ

8.นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน) จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ

9.นักบัญชี 4 จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

10.นักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

11.นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ ทางบริหารธุรกิจ

12.นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

13.นักฝึกอบรม 4 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางครูอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง

14.นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการประชาสัมพันธ์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน

15.เลขานุการ 4 จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ

16.เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตร์

17.นักรังสีการแพทย์ 4 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค

18.พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีปริญญาตรี ทางการพยาบาล

19.ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

20.ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง

21.ช่างเทคนิคโลหะ 3 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

22.ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา

23.ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องทําความเย็น และปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทําความเย็น และปรับอากาศ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mea.thaijobjob.com/ หรือ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (คลิกเลยที่นี่)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ