มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท!! เงื่อนไข พักหนี้เกษตรกร 3 ปี เริ่ม 1 ตุลาคม นี้

มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร ระยะที่ 1 ให้กับเกษตรกรรายย่อยเกือบ 2.7 ล้านคน ต้องมีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท เริ่ม 1 ตุลาคม นี้

เปิดเงื่อนไขพักหนี้้กษตรกร 3 ปี เริ่ม 1 ต.ค. 66

– เกษตรกรลูกค้ารายย่อย ธ.ก.ส. จำนวน 2.698 ล้านราย
– มีต้นเงินคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 ก.ย. 66 ไม่เกิน 300,000 บาท
– มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และ/หรือเป็นหนี้ค้างชำระ (หนี้ 0 – 3 เดือน และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs)
– ได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้ระยะแรกดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67
– เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ต้องการรับสิทธิ์แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 67 สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPLs จะสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้ เมื่อได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. แล้ว

ข้าวหอมมะลิ ใหม่ต้นฤดู สนใจคลิก


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ