ต่อได้ง่าย!! ขั้นตอน ต่อใบขับขี่ 2567 ต้องต่อภายในกี่วัน ใช้เอกสารอะไร ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ส่องขั้นตอนการ ต่อใบขับขี่ 2567 ต้องต่อภายในกี่วัน และเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง

การต่อใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

การต่อใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี สามารถต่อใบขับขี่ก่อนล่วงหน้าได้ทันทีที่ถือใบอนุญาตขับรถครบ 1 ปี

เอกสารใช้ประกอบคำขอ

1.บัตรประชาชนฉบับจริง
2.ใบขับขี่เดิม
3.ใบรับรองแพทย์ ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.สามารถไปยังที่จุดให้บริการของกรมขนส่งฯ เพื่อยื่นเอกสารและคำขอต่ออายุใบขับขี่ หรือจองคิวผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและออกใบคำขอ
3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ, ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
4.ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียม

*หมายเหตุ กรณีใบอนุญาตหมดอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และหากหมดอายุเกิน 3 ปี ต้องอบรม เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียนและการสอบขับรถ

การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

การต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน

เอกสารใช้ประกอบคำขอ

1. บัตรประชาชนฉบับจริง
2. ใบขับขี่เดิม
3. ใบรับรองแพทย์ ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทางเว็บไซต์กรมการขนส่ง www.dlt-elearning.com
2.สามารถไปยังที่จุดให้บริการของกรมขนส่งฯ เพื่อยื่นเอกสารและคำขอต่ออายุใบขับขี่ หรือจองคิวผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและออกใบคำขอ
4.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ, ทดสอบสายตาทางลึก
ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
5.ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียม

การจองคิวต่อใบขับขี่

1. จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ สามารถทำการจองผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue
2. จองคิวต่อใบขับขี่ทางโทรศัพท์ โดยติดต่อไปยังหมายเลขของสำนักงานขนส่งพื้นที่ต่าง ๆ

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการต่อใบขับขี่ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า หรือสามารถ walk in เข้ามาที่สำนักงานได้แล้ว

ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน

-หากใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถยื่นคำขอต่อใบขับขี่ได้เลย
-หากใบขับขี่หมดอายุ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องอบรมและสอบข้อเขียนใหม่จำนวน 50 ข้อ และต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 45 ข้อขึ้นไป หรือคิดเป็น 90%
-หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง (ใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี) อบรม 5 ชั่วโมง (ใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี) สอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบขับรถใหม่ทั้งหมด รวมทั้งต้องยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมด้วย

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่

โดยค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าคำร้อง 5 บาท และค่าธรรมเนียมใบขับขี่ตามแต่ละประเภท รวมแล้วรถยนต์ 505 บาท รถจักรยานยนต์ 255 บาท และกรณีที่มีการแก้ไข 50 บาท


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ