อาชีวศึกษา เตรียมรับพนักงานราชการเพิ่มกว่า 1,100 อัตรา

อาชีวศึกษา เตรียมเปิดรับพนักงานราชการเพิ่มกว่า จำนวน 1,100 อัตรา

นายยศพล เวณุโกเศศ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวในระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ว่า ตนได้มอบนโยบายตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ภายใต้การดูแลของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ โดยให้ช่วยกันสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้เรียนและผู้ปกครอง และ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามนโยบายเรียนดีมีความสุข โดยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนให้เหมาะสม

อย่างเช่น การจัดห้องสุขาให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย รวมไปถึงแนะนำนักเรียนนักศึกษาให้ใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีและช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยให้เฝ้าระวังการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า การรับน้องให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม การจัดลานแห่งความสุขเป็นสถานที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้พักผ่อนและจัดกิจกรรมแสดงออกที่ชอบและถนัดตามความสนใจ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามาเรียนแล้วเกิดความสุข

และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจเด็กนักเรียนนักศึกษา คอยเป็นโค้ช (Coach) สนับสนุนในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จะได้ช่วยกันส่งเสริมผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่ประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ ขอให้ช่วยกันจัดทำข้อมูลสถิติ (Big Data) โดยเร่งติดตามจำนวนผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบที่เข้าศึกษาต่อ หรือมีงานทำ หรือความสำเร็จหลังจบการศึกษา รวมไปถึงสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการด้วย

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า เพื่อให้เป็นไปตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาของ สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระงานพัฒนาที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้เร่งปรับเงินเดือน การเพิ่มอัตรากำลังของพนักงานราชการกว่า 1,100 ตำแหน่ง

และพัฒนาเส้นทางสายอาชีพครูทั้งการเปิดสอบครูผู้ช่วย ตลอดจนสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิทยฐานะที่สูงขึ้นในระดับเชี่ยวชาญ  ทั้งนี้ ตนได้ฝากให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับสภาพแวดล้อมของการปฎิบัติงานให้เหมาะสม สร้างความรัก ความสามัคคีกัน จะทำให้ทุกคนช่วยกันทำงานได้อย่างมีความสุข และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาอาชีวศึกษา ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป

cr : เฟซบุ๊กแฟนเพจ At HeaR


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ