รีไฟแนนซ์บ้านได้เลย!! ประกันสังคม ม.33 เช็กเงื่อนไข รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อที่อยู่อาศัยได้เลย

รีไฟแนนซ์บ้านได้เลย เมื่อประกันสังคม ม.33 สามารถเข้าไปเช็กเงื่อนไข รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ทำยังไงบ้าง

จากกรณีที่ประกันสังคม ได้ลงนามร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ต้องการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่คงเหลือกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) โดยวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

– ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมจากสถาบันการเงินอื่น
– ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคาร

โดยการขอสินเชื่อเดิมจะต้องเป็นไปเพื่อการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ได้นเพื่อปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม ขยาย ซ่่อมแซมอาคาร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่ เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

– ปีที่ 1-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.99 ต่อปี คงที่ 5 ปี
– ปีที่ 6-ปีที่ 8 อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 2 ต่อปี (MRR-2%)
– ตั้งแต่ปีที่ 9 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 0.5 ต่อปี (MRR-0.5%)

วิธีเข้าร่วมโครงการ และเอกสารที่ต้องเตรียม

1.ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนกับ ธอส. ผ่านช่องทางแอป : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 16.00 น.
2.เพิ่ม GHB Buddy เป็นเพื่อนทางไลน์เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy
3.ยื่นขอหนังสือรับรองสถานะความเป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ที่ และนำหนังสือรับรองดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้
4.เอกสารการยื่นขอสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และเตรียมเอกสารส่วนตัว ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) รวมถึงหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้/ และเอกสารแสดงหลักประกัน (ที่อยู่อาศัย ที่จดจำนองกับธนาคาร) ให้พร้อม
5.ยื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป

ระยะเวลาโครงการ

ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 65-19 ธ.ค. 66
ทำนิติกรรมได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่งหรือ โทรสายด่วน 1506 หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ