ได้เท่าไหร่!! อัปเดตเงินเดือนข้าราชการ 2566 แต่ละตำแหน่งได้รับเท่าไหร่

เงินเดือนข้าราชการ 2566 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เผย ข้าราชการแต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้นได้รับค่าตอบแทนกี่บาท

โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง สะท้อนขนาดของงาน, ผลงาน และสมรรถนะ ปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชี ตามประเภทตำแหน่ง

ได้แก่ ประเภทบริหารประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละระดับไว้

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร

ขั้นต่ำชั่วคราว

– ระดับต้น : 24,400 บาท
– ระดับสูง : 29,980 บาท

ขั้นต่ำ

– ระดับต้น : 51,140 บาท
– ระดับสูง : 56,380 บาท

ขั้นสูง

– ระดับต้น : 74,320 บาท
– ระดับสูง : 76,800 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ขั้นต่ำชั่วคราว

– ระดับต้น : 19,860 บาท
– ระดับสูง : 24,400 บาท

ขั้นต่ำ

– ระดับต้น : 26,660 บาท
– ระดับสูง : 32,850 บาท

ขั้นสูง

– ระดับต้น : 59,500 บาท
– ระดับสูง : 70,360 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ขั้นต่ำชั่วคราว

– ระดับปฏิบัติการ : 7,140 บาท
– ระดับชำนาญการ : 13,160 บาท
– ระดับชำนาญการพิเศษ : 19,860 บาท
– ระดับเชี่ยวชาญ : 24,400 บาท
– ระดับทรงคุณวุฒิ : 29,980 บาท

ขั้นต่ำ

– ระดับปฏิบัติการ : 8,340 บาท
– ระดับชำนาญการ : 15,050 บาท
– ระดับชำนาญการพิเศษ : 22,140 บาท
– ระดับเชี่ยวชาญ : 31,400 บาท
– ระดับทรงคุณวุฒิ : 43,810 บาท

ขั้นสูง

– ระดับปฏิบัติการ : 26,900 บาท
– ระดับชำนาญการ : 43,600 บาท
– ระดับชำนาญการพิเศษ : 58,390 บาท
– ระดับเชี่ยวชาญ : 69,040 บาท
– ระดับทรงคุณวุฒิ : 76,800 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป

ขั้นต่ำ

– ระดับปฏิบัติงาน : 4,870 บาท
– ระดับชำนาญงาน : 10,190 บาท
– ระดับอาวุโส : 15,410 บาท
– ระดับทักษะพิเศษ : 48,220 บาท

ขั้นสูง

– ระดับปฏิบัติงาน : 21,010 บาท
– ระดับชำนาญงาน : 38,750 บาท
– ระดับอาวุโส : 54,820 บาท
– ระดับทักษะพิเศษ : 69,040 บาท

cr : sanook


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ