เช็กได้ที่นี่!! ประกันสังคมทุกมาตรา ยื่นรับเงินขาดรายได้ หลังหายป่วยโควิดยังไง

เงินเยียวยาของทางประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 โดยโฆษกสำนักงานประกันสังคมแนะยื่นรับเงินขาดรายได้ หลังหายจากอาการป่วยโควิด เช็กได้เลยที่นี่

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40ที่รักษาตัวหายจากโรคโควิด-19 แล้ว ไปติดต่อขอรับเงินขาดรายได้ กังวลเรื่องของโควิดแพร่ระบาด

สามารถยื่นขอรับเงินขาดรายได้ภายใน 2 ปี หรือ ไม่ต้องไปที่สนง.ประกันสังคม แต่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วส่งมาให้สำนักงานประกันสังคมตามที่อยู่ในเว็บไซต์ www.sso.go.th พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้เรียบร้อย ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามที่ยื่นมา

กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับการหยุดงาน เพื่อการรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ในรอบปีปฏิทิน ถ้าผู้ประกันตนลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วัน ตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วต้องหยุดงานตามคำสั่งแพทย์ต่อไปอีก สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเรียกว่า “เงินทดแทนการขาดรายได้” ซึ่งผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วันในรอบปีหนึ่งๆ ก็จะจ่ายให้ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่ เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุดงาน เพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วแต่ กรณีผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จนกว่าสิทธิที่ได้รับเงินค่าจ้างนั้นได้สิ้นสุด จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ดังกล่าวเท่ากับระยะเวลาที่คงเหลือ

เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์

– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01 )
– ใบรับรองแพทย์
– หนังสือรับรองจากนายจ้าง
– สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
– สถิติวันลาของผู้ยื่นคำขอ
– หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ–เลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

cr : bangkokbiznews


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ