เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่!! ออมสินเปิดให้กู้ 200,000 บาท สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ผ่อนยาว 96 งวด

ธนาคารออมสินเปิดให้กู้ 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน กับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ผ่อนชำระยาวนานถึง 8 ปี (96 งวด) เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อตามนโยบายรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ชื่อโครงการ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ โดยให้ประชาชน สามารถกู้ได้สูงสุด 200,000 บาท/คน และผ่อนชำระยาวนานถึง 8 ปี (96 งวด) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

จุดเด่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

– ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
– รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
– รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน

– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
– การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

รายละเอียดการสมัครคุณสมบัติ

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
– กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
– เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
– หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร
– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เช็ครายละเอียดกู้ได้ที่ : ธนาคารออมสิน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ