ทำได้เลยทันที!! ขนส่งแนะทําใบขับขี่สากล 2567 ไม่ต้องจองคิว Walk-in ได้ทันที

กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ที่สนใจทำใบขับขี่สากล สามารถนำหลักฐานเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk-in) ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

โดยตรวจสอบประเทศที่ต้องการนำใบขับขี่สากลไปใช้ให้ถูกต้องตามอนุสัญญาได้ที่ https://apps.dlt.go.th/ltpcenter/

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับใบขับขี่สากล

– หนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
– บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
– ใบขับขี่ไทยฉบับจริง (แบบ 5 ปี, ตลอดชีพ หรือขนส่ง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ไม่เคลือบมัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
– ค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอ 505 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับใบขับขี่สากล (กรณีคนต่างชาติ)

– หนังสือเดินทางและวีซ่า (ต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
– ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับจริง) หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Work Permit) ที่แสดงรายละเอียด ที่อยู่ และยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้
– ได้รับการตรวจลงตราพิเศษ (Smart Visa) ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศออกให้ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
– ใบขับขี่ไทยฉบับจริงพร้อมสำเนา (แบบ 5 ปี หรือ ตลอดชีพ) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
– รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ไม่เคลือบมัน (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
– ค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอ 505 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้กรณีมอบอำนาจ

– ใบมอบอำนาจ
– บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ฉบับจริงพร้อมสำเนา
– หลักฐานของผู้มอบอำนาจที่จะใช้ในการขอรับใบขับขี่สากล (สำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ
– ค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอ 505 บาท


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ