ทำอย่างไรบ้าง!! ต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องทำอะไร ปี 2567

การต่อใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยคุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ชนิด 5 ปี มีดังนี้

– ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46
– ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว.
– กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 1584

เอกสารต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

1.ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
2.บัตรประชาชนฉบับจริง
3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด

ขั้นตอนต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

1.จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk-in ที่สำนักงานสาขา
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และออกใบคำขอ
3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
– ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
– ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
4.ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียม รถยนต์ 505 บาท รถจักรยานยนต์ 255 บาท และกรณีที่มีการแก้ไข 50 บาท

หมายเหตุ

– กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน
– กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ