เปิด “เงื่อนไข-ขั้นตอน” ลงทะเบียนประกันสังคม รับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด 19

สำหรับคนที่ว่างงานฟังทางนี้ เปิดเงื่อนไขและขั้นตอน ลงทะเบียนประกันสังคม รับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด 19 ท่านจะไม่เสียสิทธิ์อย่างแน่นอน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงเงื่อนไข และขั้นตอนการลงทะเบียน ช่วยเหลือการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากโควิด 19 ระลอกใหม่ ตาม “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563″

สำหรับเงื่อนไข ที่สามารถเข้าขอสิทธิได้ มีดังนี้
1.ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัว
2. ไม่ได้ทำงานเนื่องจาก นายจ้างหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ชั่วคราว ทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง

สิทธิได้ประโยชน์นั้น ลูกจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัว หรือเฝ้าระวัง การระบาดของโรค หรือปิดสถานที่ดังกล่าว ไม่เกิน 90 วัน มีผลตั้งแต่ 19 ธันวาคม

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. นายจ้างรวบรวม และบันทึกแจ้งข้อมูล การหยุดงานของผู้ประกันตน
2. นายจ้าง บันทึกข้อมูลในระบบ e-service บน www.sso.go.th รับรองการหยุดงาน กรณีกักตัวหรือปิดตามคำสั่งราชการ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ถูกต้อง ซึ่งได้ยื่นไว้กับนายจ้าง ในแบบคำขอ นายจ้าง นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส 2-01/7 ที่บันทึกเรียบร้อย และส่งสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ ภายใน 3 วันทำการ (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียน เพื่อใช้ระบบก่อน)
3. ระบบทำการประมวลผลในแต่ละวัน โดยรวบรวมทุกรายการที่นายจ้างได้บันทึกข้อมูล แล้วส่งเข้าสู่ระบบ Sapiens ต่อไป
4. ระบบ Sapiens ประมวลผลในรูปแบบรายงาน ภายใต้สถานประกอบการรายบุคคล
5.เจ้าหน้าที่วินิจฉัยบันทึกสั่งจ่ายบน ระบบ Sapiens รายคน
6.ระบบประมวลผล สั่งจ่ายข้อมูลเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้
7.เงินเข้าบัญชีลูกจ้าง ผู้ประกันตนภายใน 5 วันทำการ
หากบัญชีไม่ถูกต้อง นายจ้าง ผู้ประกันตน โทรแจ้งไลน์แจ้งบัญชี และทำตามข้อ 5 ใหม่อีกครั้ง

หากนายจ้าง และผู้ประกันตน มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaijobsgov


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ