ขึ้นเงินเดือนให้!! ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนรองผู้ว่าการ กฟผ. เพิ่มขึ้นเป็น 294,900 บาท

ครม.มีมติเห็นชอบ ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ระดับ 14 (รองผู้ว่าการ) จาก 235,900 บาท เป็น 294,900 บาท

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดับ 14 (รองผู้ว่าการ) จาก 235,900 บาท เป็น 294,900 บาท ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2561เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และสำนักงาน ก.พ. ด้วยแล้ว รวมทั้งกระทรวงการคลังเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ กฟผ.อย่างมีนัยสำคัญ

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ