ขั้นตอนการสมัครง่าย!! วิธีสมัครประกันสังคม ม.39 ทางออนไลน์ง่ายๆ

วิธีสมัครประกันสังคม ม.39 ทางออนไลน์ www.sso.go.th ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ยังคงมีอยู่

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงานประจำแล้ว ยังสามารถได้รับสิทธิรักษาพยาบาลแลการดูแลได้ ด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 กับประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยขึ้นทะเบียน e-Self Service ด้วยตัวเองตาม 5 ขั้นตอนง่ายๆ

คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครประกันสังคม ม.39

บุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน แล้วลาออกจากงาน สมัครประกันสังคม ม.39 ภายในไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกเพื่อรักษาสิทธิประกันสังคม

วิธีสมัครประกันสังคม ม.39

– สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตนและ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
– หากผู้สมัครไม่มี Username และ Password เนื่องจากยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตน จะต้องทำการสมัครใช้งานระบบก่อน
– เลือกหัวข้อ “สมัครมาตรา 39” เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร
– ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกข้อโดยละเอียด จากนั้นใส่เครื่องหมาย ถูกต้อง หน้าข้อความ “ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงข้างต้น” และกดเลือก “ยอมรับข้อตกลง”
– กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดทำเครื่องหมายหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” จากนั้นเลือก “บันทึก” จากนั้นตรวจสอบข้อมูล
– ที่ระบบบันทึกแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง แล้วเลือก “ยืนยันการสมัคร”
– รอรับผลการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทางระบบ e-Service ภายใน 2-4 วันทำการ

หลังอนุมัติชำระเงินสมทบงวดแรกได้เลย

1.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

2.จ่ายด้วยเงินสด
– เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
– จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN
– จ่ายผ่านเคาน์เตอร์โลตัส
– จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม
– จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ Boonterm Bill Payment
– จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ (สปส.1-11) ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์ใด)

3.หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 7 ธนาคาร ดังนี้
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรณีชำระเงินสมทบด้วยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ที่ www.sso.go.th > หัวข้อดาวน์โหลด > แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ยกเว้น กรณีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ขอรับหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนได้ที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

cr : sanook


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ