ยืนได้เลยทันที!! เช็กเงื่อนไขประกันสังคม ม.33-ม.39 ยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท เช็กเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ด่วน

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท มีดังนี้

– ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างประจำ) มาตรา 39 (ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ)
– จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน จ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้ว ภายในเวลา 36 เดือน
– ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
– อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร
– เมื่อบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
– บุตรเสียชีวิต
– ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
– ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.sso.go.th


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ