อัปเดตใหม่!! ประกันสังคม อัปเดตสิทธิรักษาพยาบาล เพิ่มรายการตรวจสุขภาพตามอายุ

สิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม เพิ่มรายการตรวจสุขภาพตามอายุ หวังดูแลผู้ประกันตนให้ครอบคลุมทุกโรค เช็กเลยมีอะไรบ้าง-มีเงื่อนไขอย่างไร

หากเจ็บป่วย ผู้ประกันตน จะสามารถเข้ารักษาได้ทุกโรค จนสิ้นสุดการรักษาได้ โดยสามารถเข้าใช้บริการสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนได้กว่า 267 แห่ง

สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม เตรียมเพิ่มสิทธิให้กับผู้ประกันตน เพื่อการดูแลคุ้มครอง ครอบคลุมทุกโรค โดยได้ปรับเพิ่มรายการตรวจสุขภาพให้ถี่มากขึ้น สอดคล้องกับปัจจัยด้านอายุและความจำเป็นในการตรวจ ถือเป็นการตรวจเสริมจากการจากการตรวจสุขภาพพื้นฐานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ให้คนไทยทุกสิทธิ โดยจะเริ่มใช้ได้ 1 เมษายน 2567

การตรวจสุขภาพ

ผู้ประกันตนที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปสามารตรวจสุขภาพฟรี ได้ตามรายการดังต่อไปนี้

– ตรวจน้ำตาลในเลือด
– ตรวจการทำงานของไต
– ตรวจปัสสาวะ
– ตรวจ X-ray ตามหลักเกณฑ์อัตราที่กำหนด

ทันตกรรม

ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการรักษาดูแลสุขภาพฟัน ในสถานพยาบาลหรือคลินิก ทั้งรัฐและเอกชนได้อย่างสะดวก ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า นอกจากนี้ยังเพิ่ม โครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกในการรับบริการรักษาดูแลสุขภาพฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของผู้ประกันตน

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาฟรี 72 ชั่วโมง ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยจะเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้สถานพยาบาลที่รักษาแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนให้รับผิดชอบดูแลรักษาตั้งแต่รับแจ้ง จนสิ้นสุดการรักษา โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย

การปลูกถ่ายไขกระดูก

การปลูกถ่ายไขกระดูก หรือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต สำหรับการรักษามะเร็งโรคเลือด 8 ชนิด สิทธิประกันสังคมสามารถทำการปลูกถ่ายเซลล์ฯ ครอบคลุมทั้งวิธีการปลูกถ่ายได้ฟรี โดยใช้เนื้อเยื่อตนเอง เนื้อเยื่อพี่น้องร่วมบิดามารดา และเนื้อเยื่อของผู้บริจาคผ่านสภากาชาดไทย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึงรายละ 1,300,000 บาท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

การผ่าตัดในกลุ่มโรค

การผ่าตัดหรือหัตถการในกลุ่มโรค ที่เป็นปัญหาของผู้ประกันตน จำนวน 5 โรค ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี โรคมะเร็งเต้านม และก้อนเนื้อที่มดลูก สามารถไปรับการผ่าตัดหรือทำหัตการที่ไหนก็ได้ ในโรงพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงาน ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยหรือแพทย์ลงความเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด เพื่อช่วยลดการรอคอยการผ่าตัดหรือทำหัตการ ลดความเสี่ยงรวมถึงลดความรุนแรงของโรค

การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ

การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) และค่าตรวจการนอนหลับ (Sleep test) ให้

การใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม

ผู้ประกันตนยังสามารถเข้ารับบริการได้ในโรงพยาบาลทุกขนาด ตั้งแต่ปฐมภูมิถึงตติยภูมิที่อยู่ภายใต้การลงนามความร่วมมือของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีอยู่กว่า 270 แห่ง เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เท่านั้น

โดยสามารถเช็กรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่นี่ คลิกเลย

cr : สำนักงานประกันสังคม


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ