การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 129 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 129 อัตรา รับสมัคร 12 – 22 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร 4 (โยธา)จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีความสามารถต้านวิศวกรรมสำรวจและ ออกแบบโครงสร้าง
– สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้
– มีใบประกอบวิขาชีพวิศวกรรม (กว.)

2.วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ/ซลประทาน
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

3.วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– มีใบประกอบวิชาชีพวีศวกรรม (กว.)

4.วิศวกร 4 (เครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

5.วิศวกร 4 (สิ่งแวดถ้อม) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรปัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวตล้อม / สุขาภิบาล
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

6.วิศวกร 4 (อุตสาหการ) จำานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรปัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

7.สถาปนิก 4 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี 5 ปีต่อเนืองทางสถาปัตยกรรม
– สถาบันและหลักสูตรที่จบการศึกษา จะต้องได้รับการรับร้องจากสภาสถาปนิก
– มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

8.นักธรณีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางธรณีวิทยา หรือเทคโนโลยีวิทยา

9.นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรปัณฑิต สาขาเคมื
– มีทักษะต้านห้องปฏิบัติการทคสอบ
– มีความรู้ข้อกำหนด ISO/EC17025:2017
– มีความรู้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน MS Office

10.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนทศ และสาขาทีเกี่ยวข้อง

11.เศรษฐกร 4 จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางเศ เศรษฐศาสตรี สาขาก การเงิน/เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การคลัง
– มีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ การวางแผนการวิเคราะห์ และประมวลข้อมูล

12.นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสถิติประยุกต์
– ได้รับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การตลาต การจัตการทั่วไป และธุรกิจระหว่างประเทศ
– ได้รับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาราการเงินการธนาคาร การจัดการ สถิติธุรกิจ และการจัดการทำไฟ
– มีประสบการณ์/ความสนใจ ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

13.นิติกร 4 จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
– มีความรู้ต้านการทำนิติกรรมสัญญาสัญญาแก้ไข การสอบสวนทางวินัย
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

14.นักบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, การจัดการทั่วไป และนิเทศศาสตร์
– ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
– ได้รับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15.นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาปัญชี/การเงิน/ตรเงินและปัญ คอมวเตอร์ธุรกิจ

16 บุคถากร 4 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เก็ยวช้อง
– มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ทตสอบ (Issued Date)จนถึงวันที่ปิครับสมัคร) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือTOEFL แบบ Institutional Testing Program ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ แบบ Intamet Base Test ไมน๊อยกว่า 53 คะบนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
– มีความรู้ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MSofice ได้เป็นอย่างดี
– หากมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ บริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17.วิทยากรฝึกอบรม 4 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาลังคฤษได้ป็นอย่าง
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Ofice
– หากมีประสบการณ์เป็นวิทยากรฝึกอบรมพีธิกร จะใด้รับการจารณาเป็นพิเศษและจัดเก็บข้อมูลได้รับปริญญาะริ ทางครุศาสตร์อตสาหกรรม
– มีความรู้ทางงานฝึกอบรม ฟัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ป็นวิทยาศรบรรยาย ออกแบบหลักสูตรมิตอบรม ประสานงานหลักสุตร

18.ผู้ตรวจสอบ 4 จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ(การบัญชี) ทั้งนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่ผ่านการ รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี
– มีความรู้ในงานตรวจสอบ
– มีทักษะในการเขียนรายงานการรวบรวม
– การทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://pwa.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 กรกฎาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ