เช็กเงื่อนไขคุ้มครอง!! ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ส่งเงินสมทบกี่เดือนถึงมีสิทธิ

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ส่งเงินสมทบต้องรู้ต้องส่งกี่เดือนถึงใช้สิทธิได้ โดยผู้ประกันตนตามแต่ละมาตราจะได้รับสิทธิประกันสังคมไม่เหมือนกัน

มาตรา 33 คุ้มครอง 7 กรณี
มาตรา 39 คุ้มครอง 6 กรณี
มาตรา 40 คุ้มครอง 3-5 กรณี

เงื่อนไขการคุ้มครอง
-กรณีเจ็บป่วย
ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย

-กรณีคลอดบุตร
ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน
ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดมีสิทธิ์ได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

-กรณีทุพพลภาพ
ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน
ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ

-กรณีตาย
ส่งเงินสมทบครบ 1 เดือน
ภายใน 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย

-กรณีสงเคราะห์บุตร
ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน
ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

-กรณีชราภาพ
บำเหน็จชราภาพ
– กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จ เท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน
– กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตน + นายจ้าง พร้อมผลประโยชน์ทดแทนตามที่กำหนด
บำนาญชราภาพ
ได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะปรับเพิ่มขึ้นให้อีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ ทุก 12 เดือน

-กรณีว่างงาน
ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ ประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

cr : bangkokbiznews


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ