OR รับสมัครพนักงาน 50 กว่าตำแหน่ง

PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 50 กว่าตำแหน่ง รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Product Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.162/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Strategy & Planning – พนักงานทรัพยากรบุคคล (Ref.185/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.300/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานควบคุมดูแลระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ – วิศวกร (Ref.113/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Product Management – ผู้จัดการ (Ref.120/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Marketing – ผู้จัดการ (Ref.121/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Marketing – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.150/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Project Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.151/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน PTT Lubricants – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.179/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

HRBP – พนักงานทรัพยากรบุคคล (Ref.195/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานจัดหาสินค้า – พนักงานวิเคราะห์และจัดหา (Ref.192/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานบริหารงานขนส่ง – พนักงานบริหารงานขนส่ง (Ref.197/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานพัฒนาผลิตภัณฑ์คาเฟ่อเมซอน – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.191/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานขายผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม (B2B) – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.080/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.022/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งาน QSHE ของสถานีบริการ – พนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Ref.034/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานกํากับดูแล ดําเนินธุรกิจของสถานีบริการให้สอดคล้องตามกฎหมาย – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.188/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.149/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานพัฒนาประสิทธิภาพคลังและโลจิสติกส์ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.107/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานบัญชีและการเงิน-ด้านการจ่ายเงิน – นักการเงิน (Ref.198/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Brand Marketing – นักการตลาด (Ref.288/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานอุปกรณ์ระบบดับเพลิง – พนักงานความปลอดภัย (Ref.046/2566)
– ได้รับวุฒิปวส.

งานบริหารสินเชื่อและหนี้ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.111/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานควบคุมและดําเนินการก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน PTT Station – วิศวกร (Ref.189/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ Café Amazon – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.109/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

จัดทำมาตรฐาน บริหารโครงการก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม – วิศวกร (Ref.186/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ดูแล พัฒนาและปรับปรุง Application ของฝ่ายการตลาดก๊าซหุงต้ม – วิศวกร (Ref.052/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.299/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Account/ Tax – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.176/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Data Quality Specialist – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.085/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

HRBP – พนักงานทรัพยากรบุคคล (Ref.130/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานกลยุทธ์และแผนธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.144/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

OCIO Incubator – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.167/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานกลยุทธ์ธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.253/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ – พนักงานบริหารระบบคุณภาพ (Ref.153/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ Café Amazon – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.088/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

บริหารงานขนส่ง – พนักงานบริหารงานขนส่ง (Ref.190/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานนโยบายด้านการบริหารความยั่งยืนองค์กร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.143/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

บริหารสินเชื่อและหนี้ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.181/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง – พนักงานบริหารระบบความปลอดภัย (Ref.083/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานซ่อมบำรุง – วิศวกร (Ref.102/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.159/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Product Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.161/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานออกแบบและสร้างโมเดลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม – สถาปนิก (Ref.172/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม – พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม (Ref.171/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

QC – พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.148/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Investment – ผู้จัดการ (Ref.070/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

funding – นักการเงิน (Ref.091/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Invesment – นักการเงิน (Ref.093/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Teasury – นักการเงิน (Ref.033/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

funding – นักการเงิน (Ref.050/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

บริหารเงิน – นักการเงิน (Ref.326/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ