วิธีลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่ง ชาวนารับไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

วิธีลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่ง ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ชาวนารับไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ สูงสุด 10,000 บาท

ปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ เป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต

เพิ่มผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งได้ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ของ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 67 เป็นต้นไป

วิธีลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่ง

– เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิตามระบบข้อมูลโครงการฯ ผ่าน Application ของ ธ.ก.ส. BAAC Mobile
– เกษตรกรชำระเงินสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ตามที่แจ้งความประสงค์
– รับปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ณ จุดส่งมอบ ภายในระยะเวลาตามแผนส่งมอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์

ปุ๋ย 13 สูตรที่ร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

ปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตาม พ.ร.บ. ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าว จำนวน 16 รายการ ดังนี้

ปุ๋ยสูตร 25-7-14
ปุ๋ยสูตร 20-8-20
ปุ๋ยสูตร 20-10-12
ปุ๋ยสูตร 30-3-3
ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0
ปุ๋ยสูตร 18-12-6
ปุ๋ยสูตร 16-8-8
ปุ๋ยสูตร 16-12-8
ปุ๋ยสูตร 16-16-8
ปุ๋ยสูตร 16-20-0
ปุ๋ยสูตร 20-20-0
ปุ๋ยสูตร 15-15-15
ปุ๋ยสูตร 16-16-16
ปุ๋ยสูตร 13-13-24

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ