เช็ควิธีสมัครได้เลย!! ออมสินปล่อยสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ กู้ 100,000 บาท

ออมสินปล่อยสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ กู้สูงสุด 100,000 บาท ตรวจสอบเงื่อนไข และ วิธีสมัคร ปลอดชำระเงินต้น 3 เดือนแรก สมัครได้ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2566 มัดรวมให้แล้ว

ออมสินปล่อยสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ กู้สูงสุด 100,000 บาท ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สมัครได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติผู้กู้

1.1.ผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ หรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการได้ เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น หรือ
1.2.ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อจำหน่าย
1.3.เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
1.4.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
1.5.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เอกสารประกอบการกู้ยืม

เอกสารส่วนบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
– สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารกลุ่มผู้เริ่มประกอบการ

– ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน กรณีไม่ผ่านการอบรม ใช้เอกสารที่แสดงหรือรับรองประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น ใบรับรอง ใบจบการศึกษา ภาพถ่ายการทำงานอาชีพนั้น ๆ เป็นต้น
– ประมาณการรายรับ – รายจ่าย

เอกสารกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย

– บัญชีรายรับ – รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และ
– บิลซื้อ – ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ถ้ามี) และ
– เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
– ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี
– ปลอดชำระเงินต้น 3 เดือนแรก
– สมัครได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

อัตราดอกเบี้ย

– ร้อยละ 18 ต่อปี (Effective Rate)

ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ

– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 250 บาทต่อสัญญา
– วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท 500 บาทต่อสัญญา
– วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท 1,000 บาทต่อสัญญา

ทั้งนี้ ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เงินงวดผ่อนชำระ

วงเงินกู้ 20,000 บาท

– เดือนที่ 1 – 3 ประมาณเดือนละ 295 บาท
– เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ประมาณเดือนละ 600 บาท

วงเงินกู้ 50,000 บาท

– เดือนที่ 1 – 3 ประมาณเดือนละ 740 บาท
– เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ประมาณเดือนละ 1,500 บาท

วงเงินกู้ 100,000 บาท

– เดือนที่ 1 – 3 ประมาณเดือนละ 1,480 บาท
– เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ประมาณเดือนละ 2,500 บาท

*เป็นเพียงการประมาณการเงินงวด ทั้งนี้ เงินงวดที่แท้จริง จะถูกคิดและคำนวณจากระบบธนาคาร

คลิกสมัครใช้บริการสินเชื่อ

ที่มา : ธนาคารออมสิน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ