ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน หลายอัตรา

ธนาคารออมสินภาค 15 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน หลายอัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3.อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร
4.เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เลือกตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)เลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน “ธนาคารออมสินภาค 15” ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565

ธนาคารจะคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude) ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้านภาษาไทย ความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านทาง E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัครสอบ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ