เช็กเงื่อนไขที่นี่!! ฟรีแลนซ์กู้เงินประกอบอาชีพสูงสุดสูงสุด 3 แสน

ฟรีแลนซ์กู้เงินประกอบอาชีพ วงเงินกู้ 50,000-300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน ระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เม.ย. 2567

โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำตามนโยบายทักษะดี มีงานทํา หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงาน เช่น การปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดเตรียมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน แรงงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์ สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายดอกเบี้ยต่ำ สำหรับแรงงานอิสระที่ต้องการรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพอิสระ แต่ยังไม่มีเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น มีเงื่อนไข ดังนี้

ผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน

– รายบุคคล ยื่นคำขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
– รายกลุ่มบุคคล กู้ไม่เกิน 300,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
– กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เม.ย. 2567
– รายบุคคล ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี
– กลุ่มบุคคล ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

จากรายงานสถานการณ์กำลังแรงงานของไทย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2567 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำของไทยอยู่ที่ 39.13 ล้านคน จากจำนวนประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 58.18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66.52 หรือประชากรวัยทำงาน 100 คน จะมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานประมาณ 67 คน แบ่งเป็น ผู้มีงานทำภาคเกษตร 10.38 ล้านคน และผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร 28.75 ล้านคน

โดยอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2566 ได้แก่ การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน ร้อยละ 128.45 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ ร้อยละ 28.44 และศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ร้อยละ 24.95

สำหรับจำนวนผู้ว่างงาน สิ้นเดือน ม.ค. 2567 มีประมาณ 4.32 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.09 ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบกับหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.37 เกาหลีใต้ ร้อยละ 3.02 และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 3.66 โดยในปี 2566 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในโลก

cr : sanook


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ