กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 64 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 64 อัตรา รับสมัคร 8 -15 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตองปลาย (ม.6)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตองปลาย (ม.6)

3.เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตองปลาย (ม.6)

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 11 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสาขาการบัญชี

6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

7.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

8.พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 1 อัตรา
– มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

9.ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชา ช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

10.ช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

11.เจ้าพนักงานป่าไม้ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

12.นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

13.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

14.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

15.นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

16.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทางวารสารศาสตร์ ทางวารสารสนเทศ ทางวารสารศาสตร์ดิจิทัล ทางนิเทศศาสตร์ดิจิดัล ทางการสร้างสรรค์ และออกแบบสื่อ ทางการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางการ ประชาสัมพันธ์ หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

17.นักวิจัยป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ ทางวิทยาศาตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ (คลิกเลยที่นี่)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ