ตรวจสอบได้ที่นี่!! เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง เช็คได้ที่นี่เลย

การเลือกตั้ง จัดขึ้นภายใต้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป (universal suffrage) ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อย่างไรก็ตาม มีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่บางประการ

– มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
– ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ต้องไม่เป็นพระสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช, ต้องไม่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง, ต้องไม่ถูกคุมขังด้วยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย, ต้องไม่เป็นคนสติฟั่นเฟือน

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

3. ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์

ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.1 เข้าเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
3.2 ระบุเลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ
3.3 กดตรวจสอบ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ