ช่วยเหลือเกษตรกร!! แนะขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนช่วยเหลือเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกร ขึ้นทะเบียน – ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเกษตรกรทุกคน ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีแปลงปลูกพืชเสียหายจากการประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ต้องปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก 15 วัน กรณีไม้ผล/ พืชยืนต้น สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของ แต่ละชนิดพืช

จำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

– ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น นาเกลือตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
– ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
– ปลูกพืชในโรงเรือนตั้งแต่ 72 ตรม. ขึ้นไป
– เพาะเห็ด ทำผักงอก ตั้งแต่ 30 ตร.ม.ขึ้นไป
– ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง อย่างใด อย่างหนึ่ง จำนวนตั้งแต่ 10 รัง ขึ้นไป
– ชันโรง 20 รัง ขึ้นไป
– ครั่ง 5 ต้น (ไม้ยืนต้น) ขึ้นไป
– ไส้เดือน จิ้งหรีด ด้วงสาคู อย่างใด อย่างหนึ่ง ตั้งแต่ 30 ตร.ม. ขึ้นไป

เกษตรกรรายย่อย ที่มีเนื้อที่เพาะปลูกขั้นต่ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ โดยต้องยืนยันว่ามีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตรในรอบปีเพาะปลูกนั้น ๆ เกิน 8,000 บาท ขึ้นไป

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านระบบ e-Form ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการแล้ว เกษตรกรจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรและติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบได้

ส่วนเกษตรกรรายเดิมและใช้แปลงเดิม สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ผ่าน แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook โดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใช้งานแอปฯ

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น (ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน)

ข้าวหอมมะลิ ใหม่ต้นฤดู สนใจคลิก

cr : ch7


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ