รับค่าปุ๋ยคนละครึ่ง!! ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รับเงินช่วยเหลือค่าปุ๋ยคนละครึ่ง

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร 2567 ก่อนรอรับเงินช่วยเหลือปุ๋ยคนละครึ่ง ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน

จากโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกร ด้วยการสนับสนุนปุ๋ยเคมี อินทรีย์ และชีวภัณฑ์ ไม่เกินไร่ละ 500 บาทต่อครัวเรือนไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน

โดยจะให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 67/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงิบงบประมาณ 29,994.3445 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กรมการข้าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดภายในเดือนนี้

เกษตรกรสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลได้ดังนี้

วิธีตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเอง ดังนี้

– เข้าเว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th/login
– เลือก “ตรวจสอบ” ในแถวตรวจสอบสถานะเกษตรกร

– กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสหลังบัตรประชาชน
– กดเลือกตรวจสอบ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ