ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง 426 อัตรา

ท่าอากาศยานไทย รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด 426 อัตรา รับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

2.2.1 ตำแหน่งหมายเลข 101 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 อัตรา
2.2.2 ตำแหน่งหมายเลข 102 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 146 อัตรา
2.2.3 ตำแหน่งหมายเลข 103 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน ควบคุมสัตว์อันตรายต่อการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 16 อัตรา
2.2.4 ตำแหน่งหมายเลข 104 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 42 อัตรา
2.25 ตำแหน่งหมายเลข 105 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบทรทัศน์วงจรปิด ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 22 อัตรา
2.2.6 ตำแหน่งหมายเลข 106 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 35 อัตรา
2.2.7 ตำแหน่งหมายเลข 107 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน จัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายบริการลูกค้ ท่อากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 8 อัตรา
2.2.8 ตำแหน่งหมายเลข 108 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ต้อนรับและห้องรับรอง ฝ่ายบริการลูกค้า ท่อากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 9 อัตรา
2.2.9 ตำแหน่งหมายเลข 109 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน จัดการขนส่งสินค้าภายในเขตปลอดอากร ส่วนแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 อัตรา
2.2.10 ตำแหน่งหมายเลข 110 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน จัดการขนส่งสินค้าภายในเขตปลอดอากร ส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 อัตรา
2.2.11 ตำแหน่งหมายเลข 111 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน จัดการขนส่งสินค้าภายในเชตปลอดอากร ส่วนสัญญาและรายได้ ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 38 อัตรา
2.2.12 ตำแหน่งหมายเลข 112 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน จัดการขนส่งสินค้าภายในขตปลอดอากร ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวก ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 6 อัตรา
2.2.13 ตำแหน่งหมายเลข 201 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ การเงิน และบัญชี ท่อากาศยานตอนเมือง จำนวน 1 อัตรา
2.2.14 ตำแหน่งหมายเลข 202 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน จัดการอาคารและลานจอตรถยนต์ ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานตอนเมือง จำนวน 8 อัตรา
2.2.15 ตำแหน่งหมายเลข 203 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ความปลอตภัยในขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ทำอากาศยานตอนเมือง จำนวน 1 อัตรา
2.2.16 ตำแหน่งหมายเลข 204 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ทำอากาศยานตอนเมือง จำนวน 15 อัตรา
2.2.17 ตำแหน่งหมายเลข 205 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจปิด ฝ่ายรักษาความปลอภัย ท่อากาศยานตอนเมือง จำนวน 9 อัตรา
2.2.18 ตำแหน่งหมายเลข 206 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายตับเพลิงและกู้ภัย ท่อากาศยานตอนเมือง จำนวน 3 อัตรา
2.2.19 ตำแหน่งหมายเลข 301 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ต้อนรับและห้องรับรอง ส่วนบริการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 3 อัตรา
2.2.20 ตำแหน่งหมายเลข 302 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่อากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 7 อัตรา
2,2.21 ตำแหน่งหมายเลข 303 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่อากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 3 อัตรา
2.2.22 ตำแหน่งหมายเลข 401 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ต้อนรับและห้องรับรอง ส่วนบริการทำอากาศยาน ทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 3 อัตรา
2,2.23 ตำแหน่งหมายเลข 402 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ส่วนรักษาความปลอตภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 4 อัตรา
2.2.24 ตำแหน่งหมายเลข 403 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ตับเพลิงและกู้ภัย ส่วนตับเพลิงและกู้ภัย ท่อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 2 อัตรา
2.2.25 ตำแหน่งหมายเลข 501 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและการเงิน ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน ทำอากาศยานภูเก็ต จำนวน 4 อัตรา
2.2.26 ตำแหน่งหมายเลข 502 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่อากาศยานภูเก็ต จำนวน 5 อัตรา
2.2.27 ตำแหน่งหมายเลข 503 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน จัดการอาคารและลานจอตรถนต์ ฝ่ายการท่อากาศยาน ท่อากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
2.2.28 ตำแหน่งหมายเลข 504 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน จัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายการทำอากาศยาน ทำอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
2.2.29 ตำแหน่งหมายเลข 505 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ต้อนรับและห้องรับรอง ฝ่ายการท่อากาศยาน ท่อากาศยานภูเก็ต จำนวน 3 อัตรา
2.2.30 ตำแหน่งหมายเลข 506 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ฝ่ายรักษาความปลอภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 5 อัตรา
2.2.31 ตำแหน่งหมายเลข 507 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
2.2.32 ตำแหน่งหมายเลข 601 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ต้อนรับและห้องรับรอง ท่อากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 4 อัตรา
2.2.33 ตำแหน่งหมายเลข 602 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ทำอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
2.2.34 ตำแหน่งหมายเลข 603 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน ตับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 4 อัตรา
2.2.35 ตำแหน่งหมายเลข 604 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงาน เฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 11 อัตรา
(รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสารแนบ)

การรับสมัคร

รับสมัครโดยกรอกทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://jobs.airportthai.co.th ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและรับบัตรประจำตัวผู้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 มีนาคม 2567 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ ยกเว้น วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
ตำแหน่งหมายเลข 101 – 112 และ 201 – 206 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 2 อาคารสโมสรท่าอากาศยาน ทอท.
ตำแหน่งหมายเลข 301 – 303 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงาน AOT ชั้น 5 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
ตำแหน่งหมายเลข 401 – 403 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จ.เชียงราย
ตำแหน่งหมายเลข 501 – 507 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ชั้น 4 ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ตำแหน่งหมายเลข 601 – 604 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชั้น 3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ