เริ่มใช้แล้ว!! ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ “ต้องซื่อสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดี”

เผยแพร่ประกาศคำสั่ง ประมวลจริยธรรมตํารวจ ต้องซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม เป็นข้าราชการที่ดี ไม่แสดงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เริ่มใช้วันนี้

เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กๆหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จึงได้กำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ไว้ 7 ข้อ ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ, ซื่อสัตย์สุจริต, กล้าตัดสินใจและยืดหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม, คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว, มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน, ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ, ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี

cr : ch3plus


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ