เพิ่มเงินเดือนให้!! สถ.ไฟเขียว “ครู อปท.” ปรับเพิ่มเงินเดือนได้ตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น

สถ.ไฟเขียว “ครู อปท.” ปรับเพิ่มเงินเดือนได้ตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น แม้จะได้คุณวุฒิที่สูงขึ้นก่อนหรือหลังบรรจุก็ได้ พร้อมเห็นชอบแผนสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อบต. ทั้งเห็นชอบปรับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งผู้บริหาร อบต.

พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.ท.) และ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) โดยมีมติพิจารณาเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง จะขอสรุปเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1.ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีมติเห็นชอบแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ หรือ พนักงานครู อปท.ได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น สรุปดังนี้
– เดิมผู้ที่จบการศึกษาคุณวุฒิที่สูงกว่าที่ใช้บรรจุ จะไม่สามารถนำคุณวุฒินั้น มาปรับเงินเดือนได้ จะปรับได้เฉพาะคุณวุฒิที่จบหลังจากบรรจุแล้วเท่านั้น ของใหม่ (ที่แก้ไข) ผู้ที่จบคุณวุฒิที่สูงกว่าที่ใช้บรรจุ จะจบก่อนหรือหลังบรรจุก็สามารถนำมาปรับเงินเดือนได้
– เงื่อนไขการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จะใช้เช่นเดียวกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ เช่น ผู้มีคุณวุฒิ ป.โท เพิ่ม หรือ สูงขึ้นจากคุณวุฒิ ป.ตรี ที่ใช้ในการบรรจุจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะปรับได้ หรือ การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ต้องไม่ให้มีผลย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ เป็นต้น

2.ก.อบต. มีมติ เห็นชอบการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของ อบต. ที่ ก.อบต.จังหวัด รายงานให้ ก.อบต. สรรหา สรุปได้ ดังนี้
– เห็นชอบแผนดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของ อบต. และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะฝ่ายเลขานุการดำเนินการสรรหามหวิทยาลัยของรัฐเพื่อช่วยในการสรรหา
– การสรรหากำหนดให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นบัญชีเดียวทั้งประเทศ แต่สำหรับสถานที่สรรหาจะแบ่งเป็นกลุ่มภาค 5 ภาค

3.ก.อบต. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต. สรุปได้ ดังนี้
– ให้ยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ อบต. ต้องมีเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ในการกำหนดตำแหน่งหรือการปรับปรุงตำแหน่งรองปลัด อบต. ระดับกลาง หรือตำแหน่งหน.สป./ผอ.กองระดับกลาง โดยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีที่ผ่านมาและในปีที่ขอปรับปรุงเฉลี่ยต้องไม่เกินร้อยละ 35

รายละเอียดของเรื่องดังกล่าว สามารถศึกษาได้เมื่อมีประกาศออกใช้ ซึ่งจะมีการแจ้งแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้ทรายต่อไป

cr : thansettakij


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ