เช็คได้เลยที่นี่!! สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธ.ออมสิน ให้กู้ 10,000 ผ่านแอป MyMo

เช็กวิธีสมัครได้เลยที่นี่ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ของธนาคารออมสิน ให้กู้เงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้กับรายย่อย ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไม่ต้องมีคนค้ำผ่านแอปฯ MyMo สามารถลงทะเบียนยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
– ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
– ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
– เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

– ให้กู้ตามความจำเป็น ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ ของสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

– สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35/เดือน (Flat Rate)
– อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25/เดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกันการกู้เงิน : ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo : บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

– สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู “สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต

– ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP
– การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังอินเทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

– ลูกค้ายืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP
– ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

การแจ้งผลการพิจารณา

– ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. Notification บน MyMo
2. SMS (ข้อความสั้น)

– หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

– หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน

การรับเงินสินเชื่อ

– ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ภายใน 3 วัน ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo Application

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

– การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ผ่าน MyMo

cr : ธนาคารออมสิน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ