สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวการสอบ ภาค ก. ผ่าน สามารถบรรจุข้าราชการได้

สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวการสอบ ภาค ก. ผ่าน สามารถบรรจุข้าราชการได้

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 25กันยายน 2563 เกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และการบรรจุเป็นข้าราชการโดยไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นั้นสำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ถือเป็นขั้นตอนแรกของการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนโดยทั่วไป ที่ดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ที่สอบภาค ก. แล้ว หากสอบผ่าน ผู้นั้นจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำไปใช้สำหรับสมัครสอบกับส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่าง และประสงค์จะเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยส่วนราชการจะเป็นผู้จัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร(ภาค ค.) ต่อไป

2. กรณีที่ส่วนราชการมีอัตราว่างและประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามความจำเป็น เป็นการเฉพาะ สามารถดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่ไม่มีผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อนได้ และเมื่อดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แล้วเสร็จสำนักงาน ก.พ. ก็จะจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อจะได้ดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุเข้ารับราชการต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนการจ้างงานของส่วนราชการให้รวดเร็วเหมาะสมกับบริบทความต้องการในการจ้างงานของส่วนราชการยิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : สำนักงาน ก.พ.


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ