ด่วนที่สุด!! เร่งรัดดำเนินสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยงานรัฐ หวังลดปัญหาว่างงานช่วงโควิด

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว22 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ/ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรี มีมติให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณ และอัตราตั้งใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ