กำหนดความเร็วใหม่!! ไฟเขียวปรับความเร็วรถใหม่ รถเล็กวิ่งเขตเมืองห้ามวิ่งเกิน 45 กม./ชม.

ไฟเขียวปรับความเร็วรถใหม่ใหม่อิงหลักสากลและสภาพจราจร โดยในเขตกทม. เขตเมืองพัทยา และชุมชน ให้รถเล็กขับไม่เกิน 45 กม./ชม. ส่วนรถใช้บรรทุกคน-รถโรงเรียนขับไม่เกิน 60 กม./ชม.

นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงการกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทาง โดยกำหนดเกณฑ์ตามเขตพื้นที่ ลักษณะทางเดินรถ และประเภทของยานพาหนะให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน

โดยสาระสำคัญของการแก้ไขปรับปรุงครั้งนี้ ได้แก่ การกำหนดความเร็วขั้นสูงมีดังนี้ ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตชุมชน สำหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักตัวรถเกิน 2,200 กิโลกรัม รถใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน รถโรงเรียน และรถจักรยานยนต์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม.

ส่วนรถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม. ต่างจากเดิมที่กำหนดไว้ว่า รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกิน 60 กม./ชม. หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกิน 80 กม./ชม.

ทั้งนี้ นอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา และเขตชุมชน แก้ไขเป็นให้ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักตัวรถเกิน 2,200 กิโลกรัม รถใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ส่วนรถโรงเรียน และรถจักรยานยนต์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กม./ชม. สำหรับรถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 55 กม./ชม.

นอกจากนี้ทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้อย่างน้อย 2 ช่องทางและมีเกาะกลางถนนโดยรถบรรทุกที่มีน้ำหนักตัวรถเกิน 2,200 กิโลกรัม รถใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ส่วนรถโรงเรียน และรถจักรยานยนต์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. และรถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ทางเดินรถที่เป็นทางพิเศษ คือ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักตัวรถเกิน 2,200 กิโลกรัม รถใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน รถโรงเรียน ในกรณีเป็นทางที่จัดสร้างขึ้นในระดับเหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ส่วนในกรณีเป็นทางที่จัดสร้างขึ้นในระดับพื้นดินให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. และสำหรับรถในขณะที่ลากจูงรถอื่นให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.

ทั้งนี้ให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทางเดินรถนั้นๆ ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายจราจร และมีหน้าที่ควบคุมกำหนดความเร็วในเครื่องหมายจราจรประเภทที่สามารถปรับเปลี่ยน รูปภาพ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ได้

cr : kaohoon


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ