กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทย วุฒิ ม.3 ไปทำงานที่ประเทศไตหวัน

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP.ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย 14 อัตรา และ เพศหญิง 26 อัตรา เงินเดือน 24,000 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 26,440 บาท) มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 20 ถึง 40 ปี ส่วนสูง 160 ถึง 175 เซนติเมตร
– เพศหญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี ส่วนสูง 150 ถึง 165 เซนติเมตร
– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
– สายตาอยู่ในระดับปกติ 1.0 และไม่บอดสี
– หูการได้ยินอยู่ในระดับปกติ 0 ถึง 25 เดซิเบล
– ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาเคมี
– หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่

– ค่ารูปถ่าย
– ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)
– ค่าตรวจสุขภาพ
– ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
– ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
– ค่าวีซ่า
– ค่าตรวจ cv
– ค่าประกันสุขภาพ cv
– ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 บาท )

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกและเข้าทำงานในประเทศไต้หวัน ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในประเทศไทย จำนวน 600 เหรียญไต้หวัน โดยเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐานยื่นแก่นายจ้าง ค่ากักตัว 14 วันในไต้หวันค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

กรณีคนหางานจะต้องเตรียมค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่

– ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่
– ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่

1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด
5.สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชนระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศฝ่ายจัดส่งไปทำงาน ไต้หวัน และประเทศอื่น ๆ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร02-245-1034 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ (สมัครงานไต้หวัน TRIPOD)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ