Avatar

ประกันสังคม พร้อมเยียวยาลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด หยุดงาน 50% เลิกจ้าง 70%

ถือเป็นข่าวดีจากสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ทำให้ต้องหยุดงาน ล่าสุดนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคมมีมติวันที่ 20 มีนาคม เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนี้

1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

– ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

– กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เป็นอัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม, เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน

โดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563 และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 2563

3. เรื่องการรักษาพยาบาล คณะกรรมการมีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วยโควิด 19 ให้ดีที่สุด ตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด

นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใด คณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

ทั้งนี้ มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยหลังจากนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะเร่งรัดให้มีผลบังคับโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาล และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน

ขอบคุณข้อมูลจาก : postgoodnews

Avatar

เช็คยังไงบ้าง!! เข้าไปเช็คเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ว่าจ่ายไปแล้วเท่าไหร่แล้ว?

หลายคนอยากรู้ว่าเช็คยอดประกันสังคม ว่าเราจ่ายเงินค่าประกันสังคมไปเท่าไหร่ โดยการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ถ้าเป็นลูกจ้างของบริษัท นายจ้างจะมีหน้าที่ส่งเงินประกันสังคม 10% โดยเป็นส่วนบริษัทอีก 5% แต่ไม่เกิน 750 บาท(ในส่วนของลูกจ้าง) เช่น ถ้าเราได้รับเงินเดือน 16,500 บาท จะโดนหักเงินประกันสังคม 750 บาท (16,500*5%=825บาท แต่กฏหมายให้จ่ายไม่เกิน750บาท) และอีก 750 บาท เป็นในส่วนของนายจ้าง สรุปคือนายจ้างจะส่งเงินสมทบให้เราจำนวน 1,500 บาท ในเดือนนั้นอีกด้วย

โดยวิธีการเข้าเช็คว่าแต่ละเดือนคุณส่งเงินประกันสังคมไปเท่าไหร่ เข้าไปเช็คดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม และเข้าสู่ระบบสมาชิก https://www.sso.go.th/wpr/main/login
-ทำการใส่ (รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน)
*หากใครยังไม่เป็นสมาชิก ต้องสมัครก่อนนะครับ

2.เข้าไปที่เมนู >> ข้อมูลผู้ประกันตน โดยระบบจะแจ้งชื่อและข้อมูลของเราและสามารถเลือกเมนูที่เราต้องการทราบ เช่น
-ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
-ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
-ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
-การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
-การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
-ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างเข้าดู >> ข้อมูลการส่งเงินสมทบ

ขอบคุณข้อมูล : jobthaidd