เตรียมตัวไว้!! เตรียมลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่กลางเดือนสิงหาคมนี้

ความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และล่าสุดกระทรวงการคลัง มีแผนเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กลางเดือนสิงหาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง

ซึ่งทางออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจ

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานกระทรวงการคลัง
– กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
– สำนักงานเมืองพัทยา
– สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับคุณสมบัติลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

– สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
– ซึ่งมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท
– ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน
– จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
– ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
– ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
– ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่
– ไม่มีบัตรเครดิต
– ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ที่มา : กรมบัญชีกลาง


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ