เช็กเงื่อนไขเลย!! กู้เงินออมสิน 1 ล้านบาท กับสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ผ่อนนาน 10 ปี

กู้เงินออมสินสูงสุด 10 ล้านบาท กับสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ผ่อนนาน 10 ปี ดอกเบี้ยต่้ำ 6 เดือนแรก เพียง 4.74% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน เช็กเงื่อนไขเลย

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อธุรกิจรายย่อย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับร้านค้า วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

จุดเด่น

– อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 4.74% (MRR-2.255%) ต่อปี
– ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน (ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน)
– ใช้ บสย. ค้ำประกันได้

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ และเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ดังนี้

– เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ
– เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
– เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

– เดือนที่ 1–6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 2.255 ต่อปี
– เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี
(ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.995 ต่อปี)

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

1.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
2.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
3.กรณีใช้หลักประกัน 1 ร่วมกับหลักประกัน 2 ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
– สัญชาติไทย
– ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
– ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน*

หลักประกัน :

ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

1. ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนด*** ค้ำประกันได้เต็มวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย และต้องไม่นำไปชำระคืนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ให้รับเป็นหลักประกันได้ดังนี้

– ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง
– ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
— เป็นของผู้กู้และ/หรือบุคคลอื่น โดยกรณีที่เป็นของบุคคลอื่น ห้ามมิให้ผู้จำนองเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับเดียวกัน
— กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดินต้องมีเอกสารสิทธิ เป็นโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 ก
— กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า ต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
— กรณีเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องมีสาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

เอกสารส่วนบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
– สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

– สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
– รูปถ่ายสินค้าและกิจการ และแผนที่ตั้งกิจการ
– บัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
– บิลซื้อ-ขายย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
– เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) รายได้กิจการ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
– หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (เช่น สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้) (ถ้ามี)

ระยะเวลาโปรโมชั่น

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธนาคารออมสินได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน แค่กรอกข้อมูลส่วนตัวดังนี้ >> https://www.gsb.or.th/gsb_govs/smes_reatail/


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ