ธกส. รับสมัครงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี 40 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 40 อัตรา รับสมัคร 26 เมษายน – 8 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ระดับ 4 จำนวนความต้องการประมาณ 40 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566)
– ปริญญาตรี(ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ตวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์
หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยเป็นการระบุในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา(Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเทียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ.
– หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
* FrontEnd – WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS, Mobile Application, React native, Flutter
* BackEnd – Golang, JAVA
* Data Analytic – Python,.net, R
* Devops – CI/CD, Jenkins, Ansible, Container
– หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATMหรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร บริษัทเอกชนส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีความรู้ความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ