ไฟเขียว!! บรรจุลูกจ้างประจำ กระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการ 3,179 อัตรา

บรรจุลูกจ้างประจำ กระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการ 3,179 อัตรา เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์การระบาดของโรคลโควิด-19

ครม.อนุมัติการบรรจุลูกจ้างประจำของกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 3,179 อัตรา เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์การระบาดของโรคลโควิด-19 โดยเป็นไปตามมติเดิมของ ครม. เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่เห็นชอบให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่รวม 38,105 อัตรา ซึ่งที่ผ่านมา ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการแล้ว จำนวน 34,926 อัตรา ส่วนอัตราเหลืออยู่เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค เช่น คุณสมบัติไม่ตรงตามตำแหน่งตามมาตรฐานที่กำหนด มีชื่อตำแหน่งที่ได้รับการจ้างงานอยู่เดิมไม่ตรงกับชื่อตำแหน่งในสายงานที่จะเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างถูกต้อง ด้วย และเมื่อได้ดำเนินการบรรจุบุคลากรครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่จำนวน 38,105 อัตราแล้ว ให้กระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินการตลอดจนแจ้งการยุบเลิกตำแหน่งที่จ้างงานด้วยรูปแบบอื่นให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.) ทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2564 ด้วย


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ