ใครหางานฟังทางนี้!! สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกช่วยปฏิบัติราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 1183 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม

1.พนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 138 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 500 บาทหรือ 620 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

2.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 700 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์-ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

3.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 345 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://office.bangkok.go.th/sdhd และสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานี นพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 2615 , 0 2203 2810 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ