เริ่มตั้งแล้ว!! สั่งตำรวจทุกบช.ตั้งจุดตรวจ-สกัดเฝ้าระวังเคลื่อนย้ายแคมป์คนงาน

รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สั่งตำรวจทุกบช.ตั้งจุดตรวจ-สกัดเฝ้าระวังเคลื่อนย้ายแคมป์คนงาน

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือวิทยุในราชการตร.ด่วนที่สุด ที่ ศปม5.31/248 ลงวันที่ 26 มิถุนายน ถึง ผบช.น. ภ.1, 7 และ 9 ใจความว่า อ้างถึง ว.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ศปม5.31/246 ลง 25 มิ.ย.64 ให้ บช.น. ภ.1-9 และ ตชด. ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด/ข้ามพื้นที่ การควบคุมพฤติกรรมและกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและการละเมิดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ให้ บช.น. และ ภ.1-9 ดำเนินการตามมาตรการควบคุมแคมป์คนงานและพื้นที่ก่อสร้างในเขต กทม. จังหวัดปริมณฑล และการควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชนในเขต 4 จชต., กระดาษเขียนข่าวร่วม ศปม. ด่วนที่สุด ที่ ศปม/356 ลง 26 มิถุนายน 2564 ขอให้หน่วยปฏิบัติตามนโยบายและสั่งการ ศบค. เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้มาตรการควบคุมแคมป์คนงานพื้นที่ก่อสร้างและการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ กทม. จังหวัดปริมณฑล รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 4 จชต.

เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการที่ ศปม.กำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศปม.ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ดำเนินการ ดังนี้ บช.น. ภ.1 และ 7 จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดร่วม และชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่

โดยบูรณาการกำลังกับฝ่ายปกครอง และ ศปม.เหล่าทัพ ที่รับผิดชอบพื้นที่ และให้ บช.น. จัดกำลังเข้าควบคุมทุกพื้นที่แคมป์คนงานหรือพื้นที่ก่อสร้างตามพื้นที่ที่ได้รับการแบ่งมอบ โดยให้ประสานชุดเฉพาะกิจด้านความมั่นคง ศปม. ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มในเขต กทม. โดยให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะจบภารกิจ

ให้ ภ.9 ประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ในการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จชต.

โดยให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะจบภารกิจ, ข้อมูลผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มเขต บัญชีแคมป์คนงานพื้นที่ก่อสร้าง และการรายงานผลการปฏิบัติ ให้ดำเนินการตาม ศปม. สั่งการ รวมทั้งให้รายงาน ศปม.ตร.(ผ่าน ศปก.ตร.) ทราบ ในคราวเดียวกัน ส่วนบช.น. ภ.1, 7 และ 9 แจ้งกำชับและควบคุมการปฏิบัติของกำลังพลที่ปฏิบัติงานกรณีการปฏิบัติใดๆ ที่ยังไม่มีข้อกำหนดฯ รองรับ ให้ปฏิบัติในลักษณะการประสานขอความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

cr : matichon


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ