เมาไม่ขับ!! เตรียมตั้งด่านเมาไม่ขับ เริ่ม 1 เมษายนนี้ ตั้งจุดตรวจทั่ว กทม.

1 เมษายนนี้ ตั้งจุดตรวจ-เป่าแอลกอฮอล์ทั่วกรุงเทพฯ เป้าหมาย ต้องโปร่งใส ป้องกันความเคลือบแคลงสงสัยจากประชาชน จะออกใบสั่งต้องไม่กลั่นแกล้ง หรือพยายามหาเหตุในการออกใบสั่ง กรณีความผิดที่ยังไม่ปรากฏชัดเจน

“บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ลงนามหนังสือเรื่องมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจรโดยสั่งการทุกสถานีตำรวจนครบาล เตรียมเริ่มกำหนดแผนจัดทำแนวทางการปฏิบัติ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

เป้าหมาย เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานจราจรให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย เป็นมาตรฐานสากล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่กระทบสิทธิกับประชาชนเกินสมควร สร้างความเชื่อมั่น และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการบังคับใช้กฎหมาย จึงกำหนดมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจ

โดยกำหนดแผนการตั้งจุดตรวจให้พิจารณาเพิ่มเติม ว่า การตั้งจุดตรวจแต่ละประเภท ต้องจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจที่ชัดเจน ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งจุดตรวจ ช่วงเวลาปฏิบัติ กำลังพล หัวหน้าจุดตรวจ และผู้ควบคุมการปฏิบัติ โดยการออกแผนการตั้งจุดตรวจทุก 7 วัน 15 วัน หรือ 1 เดือน

กำหนดสถานที่ตั้งจุดตรวจทุกประเภท ควรพิจารณาจากบริเวณที่มีปัจจัยเสี่ยงในการ เกิดอุบัติเหตุ หรือมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือเป็นบริเวณที่มีการฝ้าฝืนกฎหมายของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ต้องคำนึงถึงสภาพการจราจร วัตถุประสงค์ของจุดตรวจ และความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นสำคัญ โดยจะต้องเป็นสถานที่เปิดเผย เพื่อป้องกันความเคลือบแคลงสงสัยจากประชาชน

ให้ รอง ผบช.น. ที่รับผิดชอบงานจราจรเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลในภาพรวม เพื่อให้การตั้งจุดตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีให้เกิดความช้ำช้อน อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร กรณีมีเหตุจำเป็นต้องปรับย้ายสถานที่ตั้งจุดตรวจให้ หน.สภ./สน. หรือหน่วยปฏิบัติจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจเสนอ ผบก.เพื่ออนุมัติ โดยให้บันทึกเหตุผลความจำเป็นไว้ในระบบให้เรียบร้อย

cr : ไทยรัฐ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ