เตรียมตัวไว้!! วิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 รับสมัคร 4 – 10 มิถุนายน

หลายท่านที่เตรียมพร้อมจะสอบครูผู้ช่วยแต่ไม่รู้วิธีสมัครสมาชิก เราจะมาแนะนำวิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 ผ่านเว็บไซต์ โดยจะเปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 – 10 มิถุนายน

วิธีการสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยให้กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ที่ใช้ในการสมัครที่ http://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยให้ลงทะเบียนสมัครได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

1.ขั้นตอนการสมัครสอบ

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com
(2) อ่านและทำความเช้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
(3) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แล้วทำการสมัคร ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(4) พิมพ์ใบสมัครสอบ หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหัวข้อ “พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน” ลงในกระดาษ (เอ 4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแห่มข้อมูล (File) ลงในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Flash drive เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบพ่อร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบพอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้ ที่หัวข้อ”ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขซ้อมูลที่ได้กรอกใบสมัครสอบและการยืนยันการสมัครสอบในครั้งแรกได้

2.ผู้สมัครสอบต้องอัพโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ

(1) เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ กดปุ่ม “ถัดไป” โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัพโหลด (upload) รูปถ่าย ซึ่งต้องถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ประเภทของไฟล์เป็น JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) (หากผู้สมัครสอบใช้ขนาดรูปถ่ายไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่สามารถอัพโหลด (upload) รูปถ่ายได้)
ทั้งนี้ รูปถ่ายจะปรากฎบนใบสมัครสอบ และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสำหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าผู้กำกับการสอบหรือกรรมการกำกับการสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง จะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้ว ไม่ได้
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิและสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcipt of Record) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ตรงกับประกาศประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรก่อนหรือไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564 พร้อมกับหลักฐานการรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
(3) สำเนาเอกสารจากสถาบันการศึกษาที่ขี้แจงรายละเอียดในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Tanscipt of Record) ของรายวิชาที่ศึกษา ที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้ กรณีต้องนับหน่วยกิต โดยมีแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จะพิจารณานับหน่วยกิตเฉพาะหลักฐานที่ผู้สมัครมีคุณวุฒิตรงกับประเภทวิชา กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกตามที่ได้ประกาศรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้ว แต่ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcipt of Record) มิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกไว้ เท่านั้น ดังนี้
– (3.1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี่ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– (3.2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
(7) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา. พ.ศ.2546 และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่หมดอายุ
(8) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(9) หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งชันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)โดยสำเนาเอกสารหลักฐานตาม (2) – (9) ให้อัพโหลด(upload) ประเภทของไฟล์เป็น PDF ขนาด ไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB)
***สำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบัน ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร***

กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัพโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครจะไม่สามารถสมัครสอบได้

คลิกที่นี่ https://obec64.thaijobjob.com/ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2564

cr : kruwandee


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ