กู้ได้โดยไม่มีหลักประกัน!! สินเชื่ออิ่มใจออมสิน ปรับลดเกณฑ์ กู้เงินแสนไม่มีหลักประกัน ทำไงคลิกเลย

ออมสินเปิดสินเชื่ออิ่มใจ กู้เงินออมสิน 100,000 บาท ช่วยร้านอาหารสู้โควิด กู้ได้เลยไม่ต้องมีหลักประกัน 6 เดือนแรกไม่ต้องชำระหนี้ ยื่นสมัครผ่านออนไลน์รับเงินได้เลย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยการปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์การอนุมัติ “สินเชื่ออิ่มใจ” วงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการกู้ได้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกันการกู้ และให้ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดชำระแล้ว) ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ร้านอาหารแบบใดบ้างสามารถยื่นกู้ได้ ?

ธุรกิจร้านอาหารที่สามารถยื่นขอกู้ตามมาตรการสินเชื่ออิ่มใจได้ จะต้องเป็นสถานประกอบการในพื้นที่ถาวร

– ร้านที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์
– ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ฟู้ดคอร์ท
– ร้านอาหารที่มีลักษณะ Food Truck, Pop-Up Store, Booth & Kiosk

โดยทางธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อไม่ลดการจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยกันประคับประคองผู้ที่เดือดร้อนให้สามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

หาบเร่ แผงลอย กู้ได้หรือไม่

สำหรับผู้ขายอาหารประเภทหาบเร่ แผงลอย หรือ รถเข็น สามารถใช้บริการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่านช่องทางแอป MyMo โดยจะมีวงเงินให้กู้อยู่ที่รายละไม่เกิน 10,000 บาท หรือถ้าเป็นกิจการร้านอาหารขนาดใหญ่ ที่มีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อมากกว่า อาจใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ภาคการท่องเที่ยว วงเงินให้กู้รายละ 500,000 บาท

ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่

ธนาคารจะเปิดให้บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร ลงทะเบียนกู้ทางเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขอกู้

เอกสารในการข้อกู้ สินเชื่ออิ่มใจ

– แนบรูปถ่ายสถานประกอบการ
– รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

โดยหลังจากยื่นเอกสารแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ภายใน 5 วันทำการ โดยผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะสามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอป MyMo ในขั้นตอนถัดไป รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปได้ที่ GSB Contact Center หมายเลข 1115 หรือ เฟซบุ๊ก GSB Society

cr : kapook


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ