Avatar

ประกันสังคม พร้อมเยียวยาลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด หยุดงาน 50% เลิกจ้าง 70%

ถือเป็นข่าวดีจากสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ทำให้ต้องหยุดงาน ล่าสุดนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคมมีมติวันที่ 20 มีนาคม เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนี้

1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

– ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

– กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เป็นอัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม, เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน

โดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563 และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 2563

3. เรื่องการรักษาพยาบาล คณะกรรมการมีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วยโควิด 19 ให้ดีที่สุด ตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด

นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใด คณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

ทั้งนี้ มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยหลังจากนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะเร่งรัดให้มีผลบังคับโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาล และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน

ขอบคุณข้อมูลจาก : postgoodnews

Avatar

เชิญตรวจฟรี!! สาธารณสุขชี้ตรวจโควิด-19 ฟรี จำเป็นต้องเข้าเกณฑ์ ที่เหลือจ่ายเอง รพ.เอกชนแค่ 1 แห่งรับรอง

สธ.ชี้ตรวจโควิด-19 ฟรี จำเป็นต้องเข้าเกณฑ์ ที่เหลือจ่ายเอง รพ.เอกชนแค่ 1แห่งได้รับรองมาตรฐานตรวจ

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ระบุรายชื่อ 18 แห่งให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฟรี ว่า รายชื่อที่เผยแพร่ออกมาไม่ได้ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุข ส่วนรายชื่อที่เป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขที่ให้การตรวจหาเชื้อฯ มีอยู่ 35 แห่ง แต่การจะตรวจฟรีหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่าเข้าเกณฑ์ของกระทรวงหรือไม่ อาทิ มาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ มีไข้โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น หากอยู่ในเกณฑ์ก็จะตรวจ รักษาฟรี แต่หากไม่เข้าเกณฑ์แต่อยากมาตรวจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ด้าน นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า ตนเห็นรายชื่อรพ.ที่มีการส่งต่อทางโซเชียลมีเดียแล้ว ยืนยันว่าเป็นเฟคนิวส์ ข้อเท็จจริงคือ หากเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง มาจากประเทศที่มีการระบาด ถ้าเขามาตรวจเราก็ต้องตรวจเพราะมาจากกลุ่มเสี่ยง แต่ถ้าตรวจแล้วไม่พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แต่ถ้าเป็นบวกก็ไม่ต้องจ่าย จะฟรีเฉพาะคนที่เป็นเท่านั้น และเท่าที่ตนได้รับรายงานมี รพ.เอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจไวรัสโคโรนา 2019 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือ รพ.บำรุงราษฎร์

สำหรับข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น 35 แห่ง คือ ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง) และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง

ส่วนห้องปฏิบัติการเครือข่าย 20 แห่งประกอบด้วย 1.คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.รพ.ราชวิถี 5. สถาบันบำราศนราดูร 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7. รพ.บำรุงราษฎร์ 8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9. รพ.มหาราชนครราชสีมา 10. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

11.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโคล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 13. รพ.ลำปาง 14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์15. บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) 16.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย) 17.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) 18. สำนักป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง 19. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี และ 20. รพ.นครปฐม.

ขอบคุณข้อมูลจาก : khaosod

Avatar

พิษ covid-19!! หลายสถานที่งดจัดงานสงกรานต์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

หลายสถานที่ของประเทศไทยงดจัดงานสงกรานต์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไทยมีผู้ติดเชื้อไปมากกว่า 50 รายแล้ว

โดยหลายสถานที่หลายจังหวัดจึงร่วมกันหาวิธีป้องกัน และมีผลทำให้การจัดงานสงกรานต์ในหลายพื้นที่จำเป็นที่จะต้องยกเลิก เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยสถานที่ๆงดจัดแล้วได้แก่ สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น , งานประเพณี ก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี , งานสงกรานต์บุรีรัมย์ , งานสงกรานต์เพชรบูรณ์ , งานสงกรานต์ถนนต้นสน จังหวัดนครปฐม , งานสงกรานต์ จังหวัดพิษณุโลก , งานสงกรานต์ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต , งานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และ งานสงกรานต์ กรุงเทพฯ

Avatar

ระวังตัวไว้!! covid-19 ใกล้ตัวกว่าที่คิด ติดบนธนบัตรและสิ่งของอื่นนานสูงสุด 9 วัน

ทุกคนต้องระวังตัวไว้เพราะมันเป็นเรื่องเมื่อ covid-19 โรคที่ฆ่าคนตายไปหลายราย สามารถติดบนธนบัตรและสิ่งของอื่นนานสูงสุด 9 วัน

โดยสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดและสัมผัสทุกวัน โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายที่จำเป็นต้องสัมผัส ไม่สัมผัสก็ไม่ได้ ของก็ต้องขาย เงินก็ต้องรับ ที่สำคัญเราไม่รู้ว่าธนบัตรที่เรารับมานั้นผ่านมือใครมาบ้าง ฉะนั้นเราควรป้องกันตัวเองด้วยการ พกเจลแอลกอฮอล์ และล่างมือบ่อยๆหรือทุกครั้งหลังสัมผัสธนบัตร

งานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ลงบนวารสาร Journal of Hospital Infection เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ระบุว่าไวรัสโคโรนาสามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายมนุษย์บนวัตถุสิ่งของต่างๆ ได้นานถึง 9 วัน ซึ่งถือว่านานกว่าความเข้าใจเดิมๆ ที่ว่าไวรัสนี้อยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงบนสิ่งไร้ชีวิตอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : thestandard