Avatar

ใครว่ามีแต่โทษ!! ข้อดีของการดื่มเบียร์มีอะไรบ้าง

ถ้าพูดถึงเบียร์นั้นหลายๆ คนมักจะคิดถึงแต่ข้อเสียของการดื่มมากกว่าข้อดี โดยเบียร์จัดว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ให้ประโยชน์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเบียร์ให้ประโยชน์ใดกับร่างกายยังไงบ้างไปเช็คกันเลย

1. ดีกับหัวใจ การดื่มเบียร์นั้นจะยิ่งทำให้หัวใจแข็งแรง เนื่องจากการทดลองนั้นค้นพบว่า คนที่ดื่มเบียร์ 1 ลิตรต่อวัน ก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มเบียร์มากถึง 42 เปอร์เซ็นต์ นั่นก็เพราะสารโพลีฟีนอล ซึ่งมีอยู่ในตัวของคนดื่มเบียร์นั้น มีปริมาณมากพอที่จะป้องกันการเป็นโรคหัวใจได้ เรียกว่าดื่มเพื่อโด๊ปก็เป็นไปได้

2. ดีกับไต การดื่มเบียร์นั้นช่วยลดการเกิดนิ่วในไตได้มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ จากผลการวิจัยของประเทศฟินแลนด์ เพราะเวลาที่ดื่มเบียร์นั้น ร่างกายเราจะต้องการขับปัสสาวะมากกว่าการดื่มน้ำธรรมดา จึงสามารถช่วยลดการสะสมของแคลเซียมในไต ที่เป็นสาเหตุของการเกิดนิ่วในไตได้ ถือว่าเป็นความพิเศษจากการดื่มเบียร์จริงๆ

3. ดีกับหลอดเลือด ถ้าเราดื่มเบียร์ในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายแล้ว จะทำให้มีผลต่อความดันเลือด ทำให้เลือดนั้นไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้อย่างเป็นปกติ ลดปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด หรือเส้นเลือดในสมองแตกได้ โดยเฉพาะกับหลอดเส้นเลือดสมองที่มีขนาดเล็กมาก ก็จะลดความเสี่ยงต่อการตีบตันได้

4. เสริมสร้างวิตามิน ในเบียร์นั้นมีวิตามินอยู่มากโดยเฉพาะวิตามินบี 1, วิตามินบี 2, วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง แค่ดื่ม 1 ขวดต่อวันก็จะได้ปริมาณวิตามินบี 12% ของที่ร่างกายต้องการต่อวันได้แล้ว ดังนั้นแทนที่จะหาอาหารเสริมที่เป็นวิตามินบีชนิดเม็ดกิน ก็ลองหันมาดื่มเบียร์แทนดู ก็คงเข้าท่าไม่ใช่น้อยเลย

5. ป้องกันการเป็นเบาหวาน มีงานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสารสมาคมของคนเป็นโรคเบาหวานแห่งยุโรปพบว่า คนที่ดื่มเบียร์ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ จะพบแนวโน้มการเป็นเบาหวาน น้อยกว่าคนที่ไม่นิยมดื่มเบียร์เลย เพราะเบียร์สามารถควบคุมระดับการทำงานของอินซูลินในเลือดให้เป็นปกติได้เป็นอย่างดี แต่คุณก็ต้องจำกัดอาหารอื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยนะ

6. ดีต่อกระดูก นอกจากนมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงที่เราดื่มมาตั้งแต่เด็กแล้ว ก็ยังมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าเบียร์นั้นช่วยเพิ่มความหนาแน่นให้กับมวลกระดูกได้ อาจจะเป็นเพราะซิลิคอนที่มีอยู่ในเบียร์นั้นเป็นแร่ธาตุสำคัญ ที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงได้ ใครที่ไม่ชอบดื่มนมแต่ชอบดื่มเบียร์งานนี้คงเป็นข่าวดีนะ

7. ดีกับช่องปาก นอกจากจะดีต่อกระดูกแล้ว เบียร์ก็ยังดีต่อฟันด้วยนะ มีการวิจัยค้นพบว่าการดื่มเบียร์นั้นสามารถยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียในช่องปาก ที่จะมีส่วนทำให้ฟันผุ เกิดโรคเหงือก รวมถึงลดการเป็นหวัดเจ็บคอได้ ถือเป็นทำความสะอาดปากและฟันไปในตัวด้วย หากว่าคุณได้ดื่มเบียร์อยู่เป็นประจำ

Avatar

เตรียมตัวไว้!! สอบครูผู้ช่วยต้องเตรียมตัวอ่านวิชาอะไรบ้าง

หลายคนที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบครูผู้ช่วย แต่ท่านไม่รู้ว่าจะใช้วิชาไหนในการสอบบ้าง ทางเราจะมาแนะนำวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ว่ามีวิชาอะไรบ้าง

วิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วยมีอะไรบ้าง

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
– กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด (ถ้ามี ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย)
2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เรื่องต่อไปนี้
3.1 วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก กรณีกำหนดให้มีทั้งการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและภาคปฏิบัติ ให้ส่วนราชการกำหนดสัดส่วนคะแนนให้ชัดเจนพร้อมกับการประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : pantip

Avatar

ไม่ตกงานแน่นอน!! อาชีพแห่งปี 2020 เรียนจบออกมาแล้ว ไม่ตกงานอย่างแน่นอน

หลายจบเรียนจบมาแล้วไม่อยากจะตกงานอย่างแน่นอน เราจะมาแนะนำ 10 อาชีพแห่งปี 2020 เรียนจบออกมาแล้ว ไม่ตกงานอย่างแน่นอน

1.นักการเงิน ด้วยการลงทุนทางการเงินที่มีความซับซ้อน อาชีพนี้จึงต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์มาคำนวน การพยากรณ์ และการประเมิณแนวโน้มได้
2.อาชีพสายสุขภาพ เนื่องจากไทยและอีกหลายประเทศกำลังเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ฉะนั้นความต้องการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาลก็จะมากขึ้นเช่นกัน
3.นักวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยความเติบโตอย่างต่อเนื่องของยุค Big Data การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภค จึงเป็นอีกสายอาชีพที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องการ
4.นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามีมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการแรงงานเฉพาะด้าน ชีววิทยา, เคมี และวิศวกรรม จึงเพิ่มขึ้น
5.วิศวกรคอมพิวเตอร์ เมื่อทุกธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยี อาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการในตลาด เช่น ธนาคาร ก็ต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่จะรองรับการทำธุรกรรมการเงินที่ขยายตัว บริษัทขนาดใหญ่ต้องการระบบ network ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ
6.สัตวแพทย์ ในยุคที่คนมีลูกน้อยลง และความนิยมหันมาเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ฉะนั้นสัตวแพทย์จึงมีแนวโน้มต้องการสูง
7.วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในยุคภาวะโลกร้อน พลังงานสะอาด รวมไปถึงพลังงานทางเลือกคงไม่มีทางเลือก คงไม่มีสายงานไหนเหมาะจะมาพัฒนาให้โลกเราน่าอยู่เกินกว่านี้อีกแล้ว
8.นักจิตวิทยาบำบัด มีการคาดการณ์ว่าตลาดอาชีพนี้จะโตถึง 41% ในปี 2020 ส่วนสาเหตุก็จะมาจากความเครียด – ความกดดันในการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคนในอนาคต
9.นักบริหาร ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโลกนี้ให้ใกล้กันมากขึ้น ฉะนั้นตำแหน่งนักบริหารจัดการจึงมีความต้องการสูง ซึงนอกจากทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและการวางแผนการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน
10.ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ยุคนี้เป็นยุคที่คนรุ่นใหม่หันมาทำธุรกิจส่วนตัวกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็วบวกกับความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบการทดลองอะไรใหม่ ๆ แต่ธุรกิจจะไปต่ออย่างยั้งยืนแค่ไหน คงต้องอาศัยองค์ความรู้ล้วน ๆ

cr : smartsme

Avatar

เตรียมตัวกันไว้ดีๆ !!5 ช่องยูทูบที่ใช้ในการติวข้อสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับเร่งรัด รับรองทำข้อสอบได้แน่นอน

หลายๆท่านอยากที่จะสอบเป็นตำรวจเนื่องจากมีเปิดรับสมัครกันอยู่ตลอดทุกปี หลายๆท่าน หาชิสหรือแนวข้อสอบจากเพจต่าง ๆ เพื่อที่จะมาใช้เป็นแนวข้อสอบ หรืออาจจะเสียเงินในการไปติวหนังสือเพื่อที่จะสอบตำรวจอีกด้วย และอีกทางหนึ่งก็คือทางช่องทางยูทูป เราจะมาแนะนำช่องยูทูปที่ใช้ในการติวสอบตำรวจแบบเร่งรัด รับรองทำข้อสอบได้แน่นอน

1.AWS Family

ลิงค์ยูทูป : https://www.youtube.com/results?search_query=AWS+Family

2.Nine 100 Online

ลิงค์ยูทูป : https://www.youtube.com/results?search_query=Nine+100+Online

3.พี่เบิร์ด คณิตศาสตร์

ลิงค์ยูทูป : https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C

4.เตรียมสอบข้าราชการ by not talent

ลิงค์ยูทูป : https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+by+not+talent

5.Math นายสิบตำรวจ By #BIG

ลิงค์ยูทูป : https://www.youtube.com/results?search_query=Math+%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88+By+%23BIG

Cr : Neemmy BK

 

Avatar

เช็คยังไงบ้าง!! เข้าไปเช็คเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ว่าจ่ายไปแล้วเท่าไหร่แล้ว?

หลายคนอยากรู้ว่าเช็คยอดประกันสังคม ว่าเราจ่ายเงินค่าประกันสังคมไปเท่าไหร่ โดยการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ถ้าเป็นลูกจ้างของบริษัท นายจ้างจะมีหน้าที่ส่งเงินประกันสังคม 10% โดยเป็นส่วนบริษัทอีก 5% แต่ไม่เกิน 750 บาท(ในส่วนของลูกจ้าง) เช่น ถ้าเราได้รับเงินเดือน 16,500 บาท จะโดนหักเงินประกันสังคม 750 บาท (16,500*5%=825บาท แต่กฏหมายให้จ่ายไม่เกิน750บาท) และอีก 750 บาท เป็นในส่วนของนายจ้าง สรุปคือนายจ้างจะส่งเงินสมทบให้เราจำนวน 1,500 บาท ในเดือนนั้นอีกด้วย

โดยวิธีการเข้าเช็คว่าแต่ละเดือนคุณส่งเงินประกันสังคมไปเท่าไหร่ เข้าไปเช็คดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม และเข้าสู่ระบบสมาชิก https://www.sso.go.th/wpr/main/login
-ทำการใส่ (รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน)
*หากใครยังไม่เป็นสมาชิก ต้องสมัครก่อนนะครับ

2.เข้าไปที่เมนู >> ข้อมูลผู้ประกันตน โดยระบบจะแจ้งชื่อและข้อมูลของเราและสามารถเลือกเมนูที่เราต้องการทราบ เช่น
-ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
-ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
-ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
-การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
-การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
-ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างเข้าดู >> ข้อมูลการส่งเงินสมทบ

ขอบคุณข้อมูล : jobthaidd

Avatar

ระวังตัวไว้!! covid-19 ใกล้ตัวกว่าที่คิด ติดบนธนบัตรและสิ่งของอื่นนานสูงสุด 9 วัน

ทุกคนต้องระวังตัวไว้เพราะมันเป็นเรื่องเมื่อ covid-19 โรคที่ฆ่าคนตายไปหลายราย สามารถติดบนธนบัตรและสิ่งของอื่นนานสูงสุด 9 วัน

โดยสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดและสัมผัสทุกวัน โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายที่จำเป็นต้องสัมผัส ไม่สัมผัสก็ไม่ได้ ของก็ต้องขาย เงินก็ต้องรับ ที่สำคัญเราไม่รู้ว่าธนบัตรที่เรารับมานั้นผ่านมือใครมาบ้าง ฉะนั้นเราควรป้องกันตัวเองด้วยการ พกเจลแอลกอฮอล์ และล่างมือบ่อยๆหรือทุกครั้งหลังสัมผัสธนบัตร

งานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ลงบนวารสาร Journal of Hospital Infection เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ระบุว่าไวรัสโคโรนาสามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายมนุษย์บนวัตถุสิ่งของต่างๆ ได้นานถึง 9 วัน ซึ่งถือว่านานกว่าความเข้าใจเดิมๆ ที่ว่าไวรัสนี้อยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงบนสิ่งไร้ชีวิตอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : thestandard

Avatar

ทุกคนต้องอ่าน!! 17 ข้อนี้กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรา ท่านต้องเตรียมรับมือไว้ดีๆ

ในช่วงที่เศรษฐกิจบ้านเราไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควร เรามี 18 ข้อนี้กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรา ท่านต้องเตรียมรับมือไว้ดีๆ เพื่อให้เอาตัวรอดในยุคเศรษฐกิจที่ฝึดเครืองเป็นอย่างมาก

โดย 17 ข้อมีดังต่อไปนี้

1. หลายๆบริษัททยอยปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานๆ ตอกบัตรเลิกงานอยู่ดี เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกที ก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงานเลย
2. คนมักฟุ้งเฟ้อ มากกว่ารายได้ที่มีซื้อของเกินความจำเป็นใช้จ่ายเงินและกู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อย่าสร้างหนี้เพิ่ม เพราะดอกเบี้ยทวีคูน อย่าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติ จะเอาตัวไม่รอดเลย
3. ในบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักรคนโดนหุ่นยนต์แย่งทำงานกันหมดแล้ว
4. เริ่มเห็นกันแล้ว นักท่องเที่ยวหายไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป ที่กระเป๋าหนักมีรายจ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว
5. ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีน ที่เคยเข้ามาแทนที่นักท่องเที่ยวยุโรป ช่วงนี้ก็เริ่มหายไปมากด้วยเช่นกัน ไม่ใช่เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยว แต่เพราะในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมากอย่างโรคที่ทราบกัน ทั้งคนที่เที่ยวและออกมาลงทุน หายไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้แล้วหละ
6. แล้วก็หนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็นหนี้สินที่ดอกเบี้ยต่ำสุด ถ้าดอกเบี้ยนโยบายขึ้น เพียง หลักสตางค์ บาท สองบาท จะเกิดความลำบากต่อคนเป็นหนี้ทันที เช่นบ้านเคยผ่อนต้น หมื่น ดอกเบี้ย สองหมื่น ในยอดผ่อนสามหมื่นจะกลายเป็นดอกเบี้ยแทบทั้งหมดในทันที
7. การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่นๆในโลก อย่าดีใจ เพราะเขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่างเท่านั้น
8. สำหรับใครทำงานแบงค์ ให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เนื่องจากระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าใช้สาขาในการทำงานแล้ว และตอนนั้นจะหางานทำยากมากเลย
9. อาชีพค้าออนไลน์จะเริ่มถดถอย เพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย โดยเฉพาะบริษัทที่สร้างระบบครบวงจรมา โดยตัดระบบพ่อค้าคนกลางทิ้งหมด
10. ที่ดินและบ้านตอนนี้ขายยากมาก เพราะเงินในระบบหายไปมากจริงส่วนคนที่มีเงินอยู่ก็ไม่อยากจะใช้จ่ายมาก
11. ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุน โดยเฉพาะคอนโดที่เราเห็นว่าซื้อเพื่อเก็งกำไร เริ่มออกอาการชัดเจน เนื่องจากหลายสาเหตุที่มีพวกแนะนำให้คนไปกู้เงินเกินมากๆ คนที่ลงทุนตามกระแส มีคนเป็นแบบนี้จำนวนมาก คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อน แต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่าที่เคยคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาจ่ายก็ไม่พอจ่าย
12. ปัญญาประดิษฐ หรือ AI จะเข้ามาแทนในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมากอย่างไม่น่าเชื่อ และการที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนขนาดนั้นก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่างจะมารวมในมือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้เลย
13. จะว่าไปไม่ใช่ประเทศเราบริหารไม่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ระดับโลกเศรษฐกิจหลายๆประเทศก็หดตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย
14. ของมีค่าอย่างทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้จากหลายๆ ประเทศที่ค่าเงินลดอย่างรุนแรง และคนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใดก็ได้ในโลก
15. ปัจจุบันโลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป
16. หลังสองสามปีมานี้เห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี
17. หลักการสำคัญที่ใช้ได้ทุกสมัยกับเศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเราได้ถ้าเราไม่สร้างหนี้มากเกินไป อย่างน้อยประเทศเรา ก็มีดินดี มีแม่น้ำ ลำธาร อุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัดสามารถ ปลูกผักปลูกผลไม้ทานได้ พอให้เรามีกินมีใช้ ตามรอยพ่อร.9 เราได้อีกด้วย

ขอบคุณที่มาจาก : bitcore tech และ ปราชญา บูรพาชลทิศน์

Avatar

เก็บไว้ทำที่บ้าน!! 3 สูตร สามชั้นทอดน้ำปลา กรอบนอกนุ่มในพร้อมน้ำจิ้ม

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการเข้าครัวแล้วล่ะก็เมนูสามชั้นทอดน้ำปลา เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ชื่นชอบเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนเลยก็ว่าได้ ซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้เราได้มี 3 สูตรการทอด การหมักสามชั้นที่มาพร้อมกับการทำน้ำจิ้มรสอร่อยไว้ทานคู่กันได้เลย โดยสูตรการทำมีดังต่อไปนี้

1.สามชั้นทอดน้ำปลา (สูตรกรอบ)

ส่วนผสมสามชั้นทอดน้ำปลา
– สามชั้น 500 กรัม
– น้ำปลาอย่างดี 3-4 ช้อนโต๊ะ
– พริกไทยป่น
– ผงปรุงรส
– แป้งชุบทอด 5-7 ช้อนโต๊ะ
– ไข่ไก่ 1 ฟอง
– น้ำเย็น
– น้ำมันพืช (สำหรับทอด)
– น้ำส้มสายชู 1/2 ช้อนโต๊ะ
– เกลือป่น (เล็กน้อย)

ขั้นตอนในการทำ

1.ในขั้นตอนแรกเราจะเริ่มด้วยการใช้ซ้อมจิ้มสามชั้นของเรา ก่อนที่จะนำไปหมัก เพื่อให้ซอสหมักต่าง ๆซึมเข้าสามชั้นของเรา ให้รสชาติเข้มข้นขึ้น อร่อยมากขึ้น โดยเราจะทำการหมักเข้ากับ น้ำปลา พริกไทยป่น ผงปรุงรส จากนั้นเติมแป้งชุบทอดและไข่ไก่ลงไป ใช้มือของเราทำการนวดส่วนผสมให้เข้ากันดี ทำการหมักทิ้งไว้นาน 2-3 ชม.
2.มาถึงการทอด ให้เราใส่น้ำมันพืชลงกระทะ กะเอาให้ท่วมชิ้นสามของเรา ตามด้วยใส่น้ำส้มสายชู เกลือเล็กน้อย เพื่อป้องกันการทอดกระเด็ด และอมน้ำมัน
3.เปิดไฟแรง เมื่อน้ำมันร้อนได้ที ใส่ชิ้นสามชั้นลงไป ทอดทีละด้านให้สุกดี เมื่อสุกทั้งสองด้านตักขึ้นสะเด็ดน้ำมัน พร้อมหั่นเป็นชิ้นๆพร้อมเสิร์ฟได้เลย

2.สามชั้นทอดน้ำปลา (สูตรกรอบนอกนุ่มใน)

ส่วนผสม สามชั้นทอดน้ำปลา
– สามชั้น 1 กิโลกรัม
– น้ำปลาอย่างดี 7-8 ช้อนโต๊ะ
– พริกไทยขาวป่น
– ไข่ไก่ 1 ฟอง
– ผงปรุงรส เล็กน้อย
– แป้งโกกิ 10-15 ช้อนโต๊ะ
– น้ำเย็น
– น้ำมันปาล์ม (สำหรับทอด)
– น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ
– เกลือเล็กน้อย

ขั้นตอนในการทำ
1.ใช้ซ้อมจิ้มที่ชิ้นสามชั้นก่อนทำการหมัก เพื่อให้นิ่มและให้น้ำซอสซึมเข้าเนื้อ ทำการหมักโดยใส่น้ำปลา พริกไทยป่น ผงปรุงรส แป้งโกกิและตามด้วยไข่ไก่ จากนั้นใส่น้ำเย็นจัดลงไปเล็กน้อย นวดส่วนผสมให้เข้ากันดี หมักทิ้งไว้นานประมาณ 1-2 ชม.
2.ทำการทอดโดยใส่น้ำมันลงกระทะใส่น้ำส้มสายชูแ ละเกลือลงไปเล็กน้อย เราจะใช้ไฟที่ค่อนข้างแรง เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่ดีแล้วใส่ชิ้นสามชั้นลงไป ทอดให้สุกดีทีละด้าน เมื่อสุกดีแล้วทั้งสอง้านตุดขึ้นตะแกรงเพื่อสะเด็ดน้ำมันหั่นเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟได้เลย
3.สามชั้นทอดน้ำปลาสูตรเด็ด

3.สามชั้นทอดน้ำปลาสูตรเด็ด

ส่วนผสม
– หมูสามชั้น 1/2 กิโลกรัม
– น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
– ซอสปรุงรส 1/2 ช้อนโต๊ะ
– น้ำตาลทราย 1 1/2 ช้อนชา

ขั้นตอนในการทำ
เราจะเริ่มด้วยการน้ำชิ้นสามชั้นมาทอดจนน้ำมันจากชิ้นสามชั้นออกมา เมื่อเริ่มมีความแห้งดีให้เราการปรุงรสชาติด้วยน้ำปลา ซอสปรุงรส และน้ำตาล ผัดให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็ตักใส่จาน

ส่วนผสมน้ำจิ้ม
– กระเทียม 6-8 กลีบ
– พริกขิ้หนูสวน ตามชอบความเผ็ดมากเผ็ดน้อย
– น้ำปลา 3 ช้อนโต๊ะ
– น้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ
– น้ำตาลทราย ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนในการทำ
ให้เราตำกระเทียม พริกให้แหลก ปรุงรสด้วยน้ำปลา มะนาว น้ำตาลเล็กน้อย ชิมรสชาตตามใจชอบ พร้อมเสิร์ฟคู่กับเมนูสามชั้นทั้ง 3 สูตรนี้ได้เลย

Avatar

เอาไปใช้ในการสอบ!! เคล็ดลับในการสอบนายสิบตำรวจให้ผ่านได้ในรอบเดียว

หลายท่านมีความฝันในการสอบเป็นนายสิบตำรวจ หลังจากช่วงหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครสอบตำรวจเป็นจำนวนมาก และหลายท่านอยากสอบให้ผ่านภายในครั้งเดียว โดยไม่ต้องไปสอบหลายครั้งให้เสียเวลา เสียค่าเดินทางไปสอบเป็นเงินจำนวนมาก ทางเราจะมาแนะนำ เคล็ดลับในการสอบนายสิบตำรวจให้ผ่านได้ในรอบเดียว ลองไปใช้ดูแล้วท่านจะสอบผ่านได้ในครั้งเดียวอย่างแน่นอน

1.เตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ผู้สมัครสอบต้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเกี่ยวกับการสอบนายสิบตำรวจ ศึกษาระเบียบการปฎิบัติทั่วไปของผู้เข้าสอบ

  • รูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้องในวันสอบ
  • อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้
  • รู้วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
  • รู้ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ

2.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอบ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอบ ซึ่งวิชาที่ใช้สอบนายสิบตำรวจได้แก่

  • ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 30 ข้อ
  • ภาษาไทย 25 ข้อ
  • ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
  • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
  • กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
  • สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง (การสอบดังกล่าวเป็นของนายสิบตำรวจสายปราบปราม สายอื่นอาจแตกต่าง และอาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย)

3.จัดหาหนังสืออ่านสอบ สำหรับการจัดหาหนังสือติวสอบตามรายวิชาที่ใช้สอบ ไม่ใช่เตรียมจัดหาหรือเริ่มอ่านหลังจากยื่นใบสมัครสอบแล้ว แต่ผู้ที่สนใจสอบนายสิบตำรวจ ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือน หรือจัดหาหนังสือติวสอบมาอ่านได้ตั้งแต่ยังไม่มีประกาศรับสมัคร

4.ติวสอบนายสิบตำรวจ การติวสอบนายสิบตำรวจ โดยเลือกติวจากโรงเรียนกวดวิชา เป็นการเตรียมตัวสอบที่สร้างความหวังให้กับผู้สมัครสอบได้ ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็เป็นนเคล็ดลับที่ช่วยให้หลายๆ คนประสบความสำเร็จ สอบเพียงครั้งเดียวก็ผ่านฉลุย (เหมาะกับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเอง ชอบให้คนมาติวให้)

5.ติวสอบออนไลน์ การติวสอบผ่านคอร์สออนไลน์ เป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้หลายๆ คนประสบความสำเร็จในการสอบนายสิบตำรวจได้ และยังมีข้อดีคือประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้สอบสามารถเรียนอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องจัดหาหนังสือหรือคู่มือการสอบเพราะการติวสอบออนไลน์มีให้ทั้งหมด ข้อดีสุดท้ายก็คือได้รับการดูแลหรือสามารถขอคำปรึกษาได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว