คำไทยที่มักเขียนผิดเป็นประจำ

หลายท่านที่ชอบเขียนภาษาไทยผิดบ้าง วันนี้ทางเราจะมาแนะคำไทยที่มักเขียนผิดเป็นประจำ เพื่อให้ท่านไม่ต้องเขียนผิดไปอีกด้วยจะมีคำไหนบ้าง

 คำที่เขียนถูก มักเขียนผิดเป็น
กงเกวียนกำเกวียน กงกำกงเกวียน
 กงสุล กงศุล
 กฎ กฏ
กฎหมาย กฏหมาย
กบ (เต็ม,แน่น) เช่น เลือดกบปาก เลือดกลบปาก
กบฏ  กบฎ, กบถ
 กบาล, กระบาล กะบาล, -บาน
กระจิริด กระจิ๊ดริด , กะจิ๊ดริด
กระหนก (ลายไทย) กนก
กรีฑา (กีฬาประเภทหนึ่ง)  กรีทา, กรีธา
กรีธาทัพ (เคลื่อน ยก เดินเป็นหมู่หรือเป็นกระบวน) กรีฑาทัพ
กะทันหัน กระทันหัน
กะเทย กระเทย
 กะบังลม กระบังลม
 กะพง  กระพง
กะพริบ  กระพริบ
 กะพรุน  กระพรุน
กะเพรา กระเพรา
กะหรี่ กระหรี่
  กังวาน  กังวาล
กาลเทศะ  กาละเทศะ
 เกม  เกมส์
 เกษียณอายุ  เกษียนอายุ
เกษียนหนังสือ เกษียณหนังสือ,เกษียรหนังสือ
 เกษียรสมุทร  เกษียณสมุทร,เกษียนสมุทร
 เกสร เกษร
เกาต์  เก๊าท์
 แก๊ง  แก๊งค์, แก๊งก์
 ขะมักเขม้น  ขมักเขม้น
 ข้าวเหนียวมูน  ข้าวเหนียวมูล
 คทา  คฑา, คธา
ครอก (ฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมในคราวเดียวกัน) คลอก (ไฟล้อมเผาออกไม่ได้)
 คริสตกาล  คริสต์กาล
 คริสตจักร  คริสต์จักร
คริสต์ทศวรรษ คริสตทศวรรษ
 คริสต์ศตวรรษ คริสตศตวรรษ
 คริสต์ศักราช  คริสตศักราช
คริสต์ศาสนา  คริสตศาสนา
ครุภัณฑ์ คุรุภัณฑ์
ครุศาสตร์  คุรุศาสตร์
คลิก คลิ้ก, คลิ๊ก
คลินิก  คลีนิก, คลินิค
 ค้อน  ฆ้อน
 คอนแวนต์  คอนแวนท์
 คะ ค๊ะ
 คำนวณ คำนวน
 คุกกี้ คุ้กกี้, คุ๊กกี้
 เครื่องราง เครื่องลาง
เครื่องสำอาง เครื่องสำอางค์
แค็ตตาล็อก  แคตตาล็อก, แคตาล็อก
 แคระแกร็น แคระแกรน
โควตา  โควต้า
งูสวัด  งูสวัส, งูสวัสดิ์
เงินทดรอง เงินทดลอง
จงกรม  จงกลม
จะงอย  จงอย
จะจะ จะ ๆ
จะละเม็ด จาละเม็ด, จาระเม็ด, จรเม็ด, จระเม็ด
จักจั่น จั๊กจั่น
จักรพรรดิ  จักรพรรดิ์
จักรวรรดิ  จักรวรรดิ์
 จักสาน จักรสาน
 จาระบี จารบี
 จำนง/เจตจำนง  จำนงค์/เจตจำนงค์
 โจทก์จำเลย  โจทย์จำเลย
โจทย์เลข โจกท์เลข
โจษจัน โจทจัน,โจทย์จัน,โจษจรรย์
ฉัน ฉันท์ เสมือน เช่น ฉันญาติ ฉันมิตร; รับประทาน ใช้กับพระสงฆ์  ฉันท์
ชโลม ชะโลม
 ชอุ่ม ชะอุ่ม
ซาวเสียง ซาวด์เสียง, ซาวน์เสียง, ซาวนด์เสียง
 ซ่าหริ่ม สลิ่ม, ซะหริ่ม, ซ่าหลิ่ม
ซีเมนต์  ซีเม็นต์, ซีเมนท์, ซีเม็นท์, ซีเม็น
เซ็นชื่อ เซ็นต์ชื่อ
เซนติเมตร เซ็นติเมตร
 ฌาน  ฌาณ
ดอกจัน (เครื่องหมาย) ดอกจันทร์ ,ดอกจันทน์
ดอกไม้จันทน์  ดอกไม้จันทร์
ดัตช์  ดัชต์, ดัชท์, ดัทช์
 ดำรง ดำรงค์
 โดยดุษณี (อาการนิ่งซึ่งแสดงถึงการยอมรับ)  โดยดุษฎี (ความยินดี , ชื่นชม)
ตรรกะ, ตรรก ตรรกกะ
ตระเวน / ลาดตระเวน ตระเวณ / ลาดตระเวณ
ตราสัง  ตราสังข์
ตะราง (ที่คุมขังนักโทษ) ตาราง
ต่าง ๆ นานา ต่าง ๆ นา ๆ
ตานขโมย ตาลขโมย
เต็นท์  เต๊นท์
ใต้เท้า ไต้เท้า
ไต้ก๋ง ใต้ก๋ง
ไตรยางศ์ ไตรยางค์
ถนนลาดยาง ถนนราดยาง
ทโมน ทะโมน, โทมน
ทยอย ทะยอย
ทแยง ทะแยง, แทยง
ทรงกลด ทรงกรด
ทรราช (ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจสร้างความเดือดร้อน) ทรราชย์
ทระนง, ทะนง ทรนง, ทนง
ทลาย ทะลาย
 ทศกัณฐ์ ทศกัณฑ์
ทอนซิล ทอมซิน
ทะนุถนอม ทนุถนอม
ทะลาย (ช่อหมาก, มะพร้าว) ทลาย (แตกหัก, พัง)
ทะเลสาบ ทะเลสาป
เทคนิค เทคนิก
ทูนหัว ทูลหัว
ทูลกระหม่อม ทูนกระหม่อม
เท่ เท่ห์
เทพนม เทพพนม
เทิด เทอด
เทเวศร์ เทเวศน์
 เท้าความ  ท้าวความ
 แท็กซี่  แท๊กซี่
นอต น็อต, น๊อต
นัย นัยยะ
นัยน์ตา นัยตา
น้ำจัณฑ์ น้ำจัน
น้ำมันก๊าด น้ำมันก๊าซ, -ก๊าส
น้ำแข็งไส น้ำแข็งใส
โน้ต โน๊ต, โน้ท, โน๊ท
บ่วงบาศ บ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท
บังสุกุล บังสกุล
บัญญัติไตรยางศ์ บัญญัติไตรยางค์
บัตรสนเท่ห์ บัตรสนเท่
บันได บรรได
บันเทิง บรรเทิง
บันลือ บรรลือ
บางลำพู บางลำภู
บิณฑบาต  บิณฑบาตร, บิณฑบาท
บิดพลิ้ว บิดพริ้ว
เบรก เบรค
ประกายพรึก ประกายพฤกษ์
ประจัญบาน ประจันบาน, ประจันบาล, ประจัญบาล
ประจันหน้า ประจัญหน้า
ประณต ประนต
ประณม (การน้อมไหว้) ประนม (ยกกระพุ่มมือ)
ประณาม (กล่าวร้าย) ประนาม
ปรากฏ  ปรากฎ
ปรานี (เอ็นดู) ปราณี (ผู้มีชีวิต)
ปล้นสะดม ปล้นสดมภ์
ปะแล่ม ปแล่ม, แปล่ม
ปาติโมกข์ ปาฏิโมกข์
ปิกนิก ปิคนิค
ปุโรหิต ปุโลหิต
เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซนต์
ผล็อย ผลอย
ผลัดเปลี่ยน ผัดเปลี่ยน
ผลัดเวร ผัดเวร
ผอบ ผะอบ
ผัดวันประกันพรุ่ง  ผลัดวันประกันพรุ่ง
ผัดหนี้ ผลัดหนี้
ผาสุก ผาสุข
เผอเรอ เผลอเรอ
ผัดไทย ผัดไท
พะแนง พแนง, แพนง
พะยอม พยอม
พันทาง พันธุ์ทาง
พัศดี พัสดี
พากย์หนัง พากษ์หนัง
พานจะเป็นลม พาลจะเป็นลม
พิศวาส พิสวาส
พิสดาร พิศดาร
พิสมัย พิศมัย
พุทธชาด พุทธชาติ
เพชฌฆาต  เพชรฆาต, เพ็ชรฆาต
เพนียด พเนียด, พะเนียด
เพริศพริ้ง เพริดพริ้ง
เพียบพร้อม เพรียบพร้อม
แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
โพนทะนา โพนทนา
โพสพ โพศพ
ฟังก์ชัน ฟังก์ชั่น
ฟิล์ม ฟิลม์, ฟิมล์, ฟิม์ล
ฟุลสแก๊ป ฟูลสแกป
ไฟแช็ก ไฟแชค, ไฟแช็ค
มงกุฎ มงกุฏ
มณฑป มนฑป, มณทป
ม่อห้อม, ม่อฮ่อม, หม้อห้อม หม้อฮ่อม
มัคคุเทศก์ มัคคุเทศ, มัคคุเทศน์
มัคนายก, มรรคนายก มัคทายก, มรรคทายก
มัสตาร์ด มัสตาด
 มัสมั่น มัสหมั่น
 มานุษยวิทยา มนุษยวิทยา
ม่าเหมี่ยว มะเหมี่ยว
มุกตลก มุขตลก
 ไมยราบ (พรรณไม้)  ไมยราพ
ไมยราพณ์ (ตัวละครในรามเกียรติ์) ไมยราพ
ย่อมเยา  ย่อมเยาว์
 รสชาติ รสชาด
ระเห็จ รเห็จ, เรห็จ
รักษาการ (ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว)  รักษาการณ์
รักษาการณ์ (เฝ้าดูแลเหตุการณ์) รักษาการ
ราชัน (พระเจ้าแผ่นดิน) ราชันย์ (เชื้อสายของพระเจ้าแผ่นดิน)
แร็กเกต แร็กเก็ต แร็กเก็ต
ลมปราณ ลมปราน
ล็อกเกต ล็อกเก็ต
ละโมบ ลโมบ
ละเอียดลออ ลเอียดลออ, ละเอียดละออ
ลายเซ็น ลายเซ็นต์
ลิดรอนสิทธิ์ ริดรอนสิทธิ์
ลิฟต์ ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์
ลำไย ลำใย
ลูกนิมิต ลูกนิมิตร
ลูกบาศก์ ลูกบาศ
เล่นพิเรนทร์ เล่นพิเรนท์
เลือนราง  เลือนลาง
เลิกรา เลิกลา
โลกาภิวัตน์ โลกาภิวัฒน์
 โล่ โล่ห์
ไล่เลียง ไล่เรียง, ไร่เรียง, ไร่เลียง
วันทยหัตถ์  วันทยาหัตถ์
วันทยาวุธ วันทยวุธ
วายชนม์ วายชน
วารดิถี วาระดิถี
วิ่งเปี้ยว วิ่งเปรี้ยว
วิ่งผลัด วิ่งผัด
วิหารคด วิหารคต
 วีดิทัศน์ วิดีทัศน์,วีดีทัศน์
เวทมนตร์ เวทย์มนตร์, เวทมนต์
เวนคืน เวรคืน
สไบ สะไบ, ไสบ
สังเกต สังเกตุ
สันโดษ สัญโดษ
สัมมนา สัมนา, สำมะนา
สาบสูญ สาปสูญ
สาปแช่ง สาบแช่ง
สามเส้า สามเศร้า
สายสิญจน์ สายสิญจ์
 สิริมงคล  ศิริมงคล
สีสวาด สีสวาท, สีสวาส
สุกียากี้ สุกี้ยากี้
เสื้อกาวน์ เสื้อกาว, เสื้อกาวด์
แสตมป์ สแตมป์
หมูหย็อง หมูหยอง
หมาใน หมาไน
หมามุ่ย, หมามุ้ย หมาหมุ้ย
หย็องแหย็ง หยองแหยง
หลงใหล หลงไหล
หัวมังกุท้ายมังกร หัวมงกุฎท้ายมังกร
เหลวไหล เหลวใหล
ใหลตาย (โรค) ไหลตาย
องคชาต องคชาติ
อนุญาต อนุญาติ
อนุมัติ อนุมัต
อเนกประสงค์ เอนกประสงค์
อเนจอนาถ อเนถอนาถ
ออฟฟิศ อ็อฟ-, -ฟิซ, -ฟิส, -ฟิต
อ้อยควั่น  อ้อยขวั้น, อ้อยฟั่น
อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย อลุ่มอล่วย, อะลุ่มอะหล่วย
อะไหล่ อาหลั่ย, อาไหล่, อะหลั่ย
อัญชัน อัญชัญ
อัตคัด อัตคัต
อานิสงส์ อานิสงฆ์
อาเพศ อาเพท, อาเภท
อินทรี (ปลา, นก) อินทรีย์ (ร่างกายและจิตใจ)
 อินฟราเรด อินฟาเรด, อินฟาร์เรด
อิริยาบถ อิริยาบท
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็คทรอนิกส์, อิเล็คโทรนิกส์
อีเมล อีเมล์
เอเชีย เอเซีย
ไอศกรีม ไอศครีม, ไอติม, ไอสกรีม

ขอบคุณข้อมูลจาก : รายการคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

เรื่องที่คุณอาจสนใจ


ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

347258

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

326  095

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

307  094

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

83

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

347257  347259

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

443218  059367  782552  165108  521355

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

030000  569662  820265  758112  729594

035010  167559  699988  408333  458572

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

013896  798070  460007  532157  422982

480425  760622  211398  483708  803109

298418  852775  861960  740707  348844

216512  556133  028192  972002  771321

612780  032989  917160  719163  529518

903896  533677  929531  999864  250779

097590  785262  155749  803425  732954

585714  093986  508286  002292  955927

614836  252903  269214  156815  693052

719742  559096  384246  291320  227181

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

063249  843676  375045  362377  397164

720824  434779  713674  760405  715599

912451  931873  426971  693774  796240

729518  429262  271579  599603  524831

461235  548132  734274  288586  574807

303634  587135  191863  335319  294426

953377  887108 742323 479405 175599

920600 291427  763959  344070  840943

546253  999435  554808  880841  735505

625824  305609  936329  901775  567979

591210  735233  323199  756815  177256

225502  841927  377456  205077  376236

494232  478867  822404  442545  638932

244383  844328  210731  891047  282215

198926  841358  078890  694350  492800

751435  013803  108471  034722  458045

257605  223090  652016  177496  764620

817746  899116  180780  271660  444626

627324  333671  043545  637388  208137

569746  931393  969794  189223  390155


เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ. Connect

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th รองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่

1. ระบบบริหารหนี้ (Debt Management System – DMS) เปิดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

2. ระบบการดำเนินคดีและบังคับคดี (Litigation and Enforcement Management System – LES) จะเปิดใช้งานภายในปี 2563

3. ระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System – LOS) จะเปิดให้กู้ยืมผ่านระบบในปีการศึกษา 2564

ขณะนี้ กองทุนได้เปิดใช้งานระบบบริหารหนี้ (DMS) ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินกู้ ยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด หรือรายการชำระเงินย้อนหลังได้แบบ Real-time และจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้ค้ำประกันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้ำประกันตามสัญญาได้อีกด้วย โดยผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้ยืมยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบริการรับชำระทั่วประเทศและ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยระบบบริหารหนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง “กยศ. Connect” และเว็บไซต์

การใช้งานระบบบริหารหนี้สำหรับผู้กู้ยืม มีดังนี้

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

2. ผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

*หมายเหตุ เข้าลงทะเบียนได้เฉพาะ

– ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้กับกองทุน

– ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

– ผู้ค้ำประกัน

การใช้งาน กยศ. Connect

การลงทะเบียน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนด้วย

เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ

2. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

3. ตั้งและยืนยันรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน เลือก ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางลงทะเบียนได้ด้วย เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง

กรณีเลือกเลขประจำตัวประชาชน

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ

2. หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ และสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน

3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ ยืนยัน และตั้งรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

การเข้าใช้งาน

1. สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้กู้ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ที่ได้ ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

2. เลือกช่องทางยืนยันการเข้าใช้งาน เพื่อรับ OTP

3. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ และเลือกถัดไป

4. ตั้งและยืนยัน PIN

ขอบคุณข้อมูลจาก : studentloan

 


ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

516967

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

876  882

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

625  565

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

64

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

516966  516968

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

292976  306962  271010  717506  882952

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

407422  216930  494318  795757  542338

436474  328213  613509  938138  134728

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

651521  590007  612343  677960  099713

975837  975419  165952  387394  454034

450702  563520  198127  577042  484468

660358  599709  167003  397768  302968

697891  495457  730551  365405  391667

829217  830589  972308  198985  652241

699827  782344  340877  194431  465818

177811  414022  646928  646865  828884

496138  093636  100730  321637  210111

089303  300674  636127  579721  044879

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

968674  840207  511848  661848  993588

244417  090551  495484  854682  739138

011067  547083  812686  511828  606607

976244  726040  470109  025477  368029

346174  550447  066868  455094  244169

118481  118650  777068  335831  388199

625767  345614  500316  166762  300993

860342  217071  824181  128048  912810

151015  619135  035852  772461  623187

052257  413752  335311  271246  192458

189834  223835  874433  682496  248097

040718  219287  462235  555090  199623

121528  749040  022205  657924  880309

047005  033740  067273  570862  403761

034887  359228  300393  745152  200485

041263  803455  318555  822111  308071

163960  089979  321743  454301  500610

391178  510733  390080  794620  224360

010840  743365  268541  004473  307807

375930  644394  282179  537065  197191